IMPEL Logo

Отпадъчни води в природната среда (WiNE)

2017

Текущо

Описание и цели на проекта

Този работен пакет има за цел да подпомогне държавите членки при прехода към кръгова икономика в рамките на водния цикъл. Чрез споделяне на добри практики в областта на управлението на водите в градовете, промишлеността и производството на храни по отношение на използването на водата и повторната употреба (използване на пречистени отпадъчни води като алтернативен източник на вода) се цели да се идентифицират и подобрят решенията по отношение на ефективността на използването на водата (като се вземат предвид както качествените, така и количествените аспекти), които могат да допринесат за решения за нулево замърсяване.

По време на предишните фази на този проект на индустриално ниво беше предвидено да се получи достъп до използването на вода в рамките на дейностите по рециклиране и беше разработен нов индикатор (индекс на кръговрата на водата), съчетаващ аспектите на качеството и количеството. Той беше приложен към конкретни промишлени инсталации, а именно петролна рафинерия, фабрика за целулоза и хартия, пречиствателна станция за отпадни води и т.н., а през 2020/21 г. беше предвидено да се установи пригодността на индекса за местни/регионални дейности.

Този проект има за цел да разработи нови инструменти и/или да усъвършенства предишния (The Water Circularity Index), който свързва няколко законодателни акта в областта на околната среда, за да насърчи прехода към кръгова икономика чрез ефективно използване на водата, като се вземат предвид както качествените, така и количествените аспекти. За тази цел е предвидено да се идентифицират и свържат най-добрите практики по отношение на използването на водата в рамките на процес или дейност
и повторната употреба (използването на пречистени отпадъчни води като алтернативен източник на вода), управлението на качеството на водата, управлението на утайките, използването на водните ресурси и енергийния баланс.

От прилагането на Индекса за кръговрат на водата се очаква да се намерят най-добрите решения в съоръженията, дейностите и крайните продукти за насърчаване на “повторната употреба/кръговите пазари”, които не само ще доведат до по-ефективно използване на водата (количество и качество), но и ще допринесат за нулево замърсяване и, когато е възможно, в рамките на връзката вода-прехрана-енергия-екосистеми.

Друг свързан резултат от работата ще бъде подобряването на професионалното обучение, разпространяването на знания и осигуряването на гаранции за съответствие в селските райони, както се изисква за изпълнението на 9- точковия план за действие на ЕСП.

 

Number: 2020/13, 2019/10, 2018/07, 2017/10 – Status: Текущо – Period: 2017 – Topic: Вода и земя - Tags:

Subscribe to our newsletter