IMPEL Logo

Възстановяване на води и земи

2021

Текущо

Описание и цели на проекта

Управлението на замърсени терени е процес, който протича с различна скорост в държавите членки. Това се дължи отчасти на различията в законодателството, които биха означавали различни определения, като например някои примери "потенциално замърсени обекти", "замърсени обекти", "възстановени обекти". Поради тази причина Европейската комисия-JRC стартира инициатива с мрежата на ЕАОС-EIONET за намиране на общи определения и проучване в държавите членки през 2018 г. (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), в резултат на което бяха определени 6 статута на обектите.

Очакваните резултати от тези проекти са:

  • Подкрепа/обмен на технически опит, необходим за постигане на напредък във фазата на ремедиация в Европа, за да се даде възможност на тези държави членки, в които понастоящем не се провежда процедура, да имат една референция.
  • Обмен на знания, умения и добри практики, изготвяне на технически насоки, координиране на действията между държавите.
  • Включване на основните европейски мрежи, които се занимават с проблемите на замърсените обекти, като COMMON FORUM, Eionet WG Contamination и NICOLE.

Представяне на казуси за термична десорбция и фиторемедиация

Екипът на проекта е подготвил два въпросника, свързани с технологиите "Термична десорбция" и "Фиторемедиация", които ще бъдат предмет на следващата фаза на проекта. Приканваме ви да изпратите своите казуси и да ги споделите с колегите си, като използвате следния шаблон, за предпочитане във формат .docx. Не е задължително всички въпроси да са релевантни. Имената на подателите ще бъдат споменати в потвърждението . Крайният срок е 28 февруари 2023 г., а документът трябва да бъде изпратен на електронната поща на Марко Фалкони (marco.falconi@impel.eu), с тема "Казус за термична десорбция" или "Казус за фиторемедиация". Проектите на окончателните доклади се очакват през октомври 2023 г. и след това ще бъдат преведени на няколко езика на ЕС.

Вапросник за термична десорбция

Въпросник за фиторемедиация

Окончателни доклади

Екипът на проекта публикува през 2021 г. следните окончателни доклади за химическа оксидация на място (ISCO) и екстракция на почвени пари (SVE) на няколко езика на ЕС:

Доклад за химическа оксидация на място (ISCO) (EN)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Доклад за осезанието на химикалите на място (ISCO) (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - raport (PL)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) доклад (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Доклад за екстракция на почвени пари (SVE) (EN)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -report (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - raport (PL)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) report (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Доклади по проекта

Екипът по проекта публикува два доклада по проекта за многофазно извличане и промиване на почвата на 15 октомври 2022 г.

Проект на доклад за МПП IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_MPEdraft_15oct2022.pdf

Проект на доклад за СМР IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_SWdraft_15oct2022.pdf

Commenting-template.doc

Приканваме Ви да представите Вашите коментари, да споделите тази възможност с Вашите колеги, като използвате единствено шаблона за коментари. Коментарите могат да бъдат общи, технически, редакционни. Имената на рецензентите ще бъдат споменати в благодарностите.

Коментарите/забележките трябва да се изпращат, като се използват съобщените формати, не по-късно от 15 ноември 2022 г. на Марко Фалкони (marco.falconi@impel.eu), с обект "MPE comments" или "Soil Washing comments".

Свързани файлове/информация

- Тематична стратегия за почвите.
- COM(2006)231 окончателен.
- Стокхолмска конвенция (чл. 6, последна версия).
- Конвенция MINAMATA за живака.
- Без нетно отнемане на земя до 2050 г., докладвано за първи път в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, COM(2011) 571 окончателен.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Текущо – Period: 2021 – Topic: Вода и земя - Tags: water

Subscribe to our newsletter