IMPEL Logo

Възстановяване на води и земи

2021

Текущо

Описание и цели на проекта

Управлението на замърсени обекти е процес, който има различна скорост в държавите членки. Това се дължи отчасти на различията в законодателството, които биха означавали различни дефиниции, като за да се направят някои примери “потенциално замърсени обекти”, “замърсени обекти”, “рекултивирани обекти”. Поради тази причина Европейската комисия-JRC стартира инициатива с мрежата на ЕАОС-EIONET за намиране на общи дефиниции и проучване в държавите-членки през 2018 г., в резултат на което бяха дефинирани 6 статуса на обектите.

Очакваните резултати от тези проекти са:

  • Подкрепа/обмен на технически опит, необходим за постигане на напредък във фазата на отстраняване на последиците в Европа, за да се даде възможност на онези държави-членки, в които понастоящем не се провежда процедура, да имат една референция.
  • За обмен на знания, умения и добри практики, изготвяне на технически насоки, координиране на действията между страните.
  • Включване на основните европейски мрежи, които се занимават с проблемите на замърсените обекти, като COMMON FORUM, Eionet WG Contamination и NICOLE.

Дейности 2023

  • Екипът на проекта работи по изготвянето на два нови документа за термична десорбция и фиторемедиация. Първият проект се очаква през октомври 2023 г.

Fокончателни доклади 2022

Екипът на проекта публикува окончателни доклади за многофазното извличане през ноември 2022 г. и за промиването на почвата през януари 2023 г. Преводът на тези доклади е в ход (очаква се през септември 2023 г.)

Доклад за многофазната екстракция (MPE) (EN)

Доклад за измиване на почвата (SW) (EN)

Химично окисление на място (окончателни доклади 2021 г.)

Екипът на проекта публикува през 2021 г. следните окончателни доклади за химическото окисление в естествени условия на няколко езика на ЕС:

Доклад за химическото окисление в условия на криза (ISCO) (EN)

Oxidacion Quimica "in situ" (ISCO) (ES)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Доклад за осезанието на химия на място (ISCO) (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie chemczne In Situ - raport (PL)

15pt;">Relatório – Oxidação Química In Situ (ISCO) (PT)

Рапорт за приватизация на Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (Химическо окисление на място - ISCO) доклад (SI)

In situ chemickáoxidácia (ISCO), Záverečnáspráva (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Извличане на почвени пари (окончателни доклади за 2021 г.)

Екипът на проекта публикува през 2021 г. следните окончателни доклади за извличането на пари от почвата на няколко езика на ЕС:

Доклад за екстракция на почвени пари (SVE) (EN)

Extracción de vapores del suelo (SVE) (ES)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -report (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - raport (PL)

Relatório - Extração de Vapor do Solo (SVE) (PT)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) report (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Свързани файлове/информация

• Тематична стратегия за почвите.
• COM(2006)231 окончателен.
• Стокхолмска конвенция (чл. 6, последна версия).
• Конвенция MINAMATA за живака.
• Без нетно отнемане на земя до 2050 г., съобщено за първи път в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, COM(2011) 571 окончателен.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Текущо – Period: 2021 – Topic: Вода и земя - Tags: water

Subscribe to our newsletter