IMPEL Logo

Престъпления, свързани с водата

2018 - 2021

Завършен

Описание и цели на проекта

В Заключенията на Съвета относно противодействието на престъпленията срещу околната среда  (8 декември 2016 г.) беше призната ролята на IMPEL в противодействието на престъпленията срещу околната среда, но общото определение на “престъпленията срещу водата” е предизвикателна задача. Освен това свързаните с водите престъпления често се прекодират под други престъпления – като измама, корупция, трафик, фалшифициране на документи, тероризъм – поради липса на систематичен аналитичен подход. Характерът и обхватът на тези видове дейности все още са сравнително неизвестни. Въз основа на това настоящото предложение има за цел да повиши знанията за престъпленията, свързани с водата, като ангажира общността IMPEL в проект, насочен към събиране и обмен на информация по темата, нейното наличие, възприемане и управление от компетентните органи.

Очаквани резултати:

  • По-задълбочено разбиране и осъзнаване от членовете на IMPEL на значимостта на престъпните деяния по отношение на сладководните ресурси и тяхното въздействие върху водния стрес и водната сигурност в Европа.
  • Документ за оценка на заплахите от престъпленията срещу водите.

Number: 2018/11 - 2019/11 - 2020/15 – Status: Завършен – Period: 2018 - 2021 – Topic: Вода и земя - Tags:

Subscribe to our newsletter