IMPEL Logo

Откриване и оценка на свръхчерпене и незаконно отнемане на вода (WODA)

2015 - 2016

Завършен

Описание и цели на проекта

Прекомерното водовземане се случва не само за напояване, но дори и за промишлени и граждански нужди и в някои случаи може да
причини драматични последици за слягането на почвата. Типични случаи на незаконно водовземане са, когато кладенците работят без разрешително или когато водата се изпомпва от реки или канали без разрешително.

Наблюдението на Земята (НЗ), особено сателитното дистанционно наблюдение, може да осигури добре установени методи за наблюдение на водочерпенето. Откриването на незаконно водовземане е по-нататъшна стъпка напред и е осъществимо само ако разрешителните са организирани в подходяща ГИС. На първо място, методите на ЕО за мониторинг на водовземането могат да бъдат обобщени, както следва:

  1. Методи за мониторинг на евапотранспирацията на културите.
  2. Методи за наблюдение на слягането на почвата.

Целта на работата е да се подобрят възможностите на членовете на IMPEL за мониторинг на свръхпотреблението на вода, както законно, така и незаконно, чрез икономически ефективни методи на EO и ГИС. Това може да повиши ефективността на членовете на IMPEL’ при използването на инспективни ресурси на терен за справяне с незаконното водовземане; увеличаването на възможностите за интерпретиране на водоползването за селското стопанство, гражданското и промишленото ползване може да бъде полезно за подпомагане на държавите-членки при прилагането на РДВ и постигането на целите, определени в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа.

През разработването на този проект членовете на IMPEL ще придобият по-добри познания за методите на ЕО и възможностите, предоставени от програмата "Коперник", също и в области, различни от водоползването в селското стопанство, като например управление на земите, борба с незаконните сметища и т.н. (ще бъдат разработени с допълнителни проекти). Резултатите от този проект ще бъдат много полезни в контекста на развитието на услугата за мониторинг на земите по програма "Коперник". Потенциалният интерес на програмата Copernicus към инспекцията на околната среда вече е споменат в работната програма на Copernicus, така че нуждите могат да бъдат допълнително съобразени, ако е необходимо.

 

Number: 2015/11 - 2016/14 – Status: Завършен – Period: 2015 - 2016 – Topic: Вода и земя - Tags:

Subscribe to our newsletter