IMPEL Logo

Член 17 от ОЕЕО Проект "Free-riders

2019

Текущо

Описание и цели на проекта

Съгласно Директива 2012/19/ЕС за ОЕЕО (съответно прилаганото национално законодателство: напр. ElektroG в Германия) всеки производител на електрическо и електронно оборудване трябва да бъде регистриран в националния регистър (Германия: stiftung elektro-altgeräte register), за да се гарантира, че ще изпълни своите задължения, когато продадените от него продукти се превърнат в отпадъци (напр. ОЕЕО).

Не съществува общ европейски регистър. Когато производител, установен в дадена държава, иска да продава продуктите си в друга европейска държава, в която не е установен, той е длъжен да назначи упълномощен представител в тази държава, който трябва да изпълнява задълженията си там съгласно Директивата за ОЕЕО (особено регистрацията).

Когато производителят не е назначил упълномощен представител, за националния регулаторен орган е трудно да го преследва в чужбина (напр. в родната му страна). Ето защо регулаторните органи трябва да работят заедно. Едно от решенията е да се привлече вниманието на компетентния национален орган в страната, в която производителят има представителство, към трансграничните нарушители (производители без регистрация). По този начин се намаляват трудностите, свързани с наказателното преследване или с превода на съответните документи.

За по-добра съвместна работа регулаторните органи се нуждаят от платформа / SharePoint за обмен на информация. Те трябва да знаят кой е отговорен в другите държави членки за предаването на докладите, необходими за правоприлагането и наказателното преследване.

Свързани файлове/информация

Член 17 WEEE 2012/19/EU: Упълномощен представител:

  • Всяка държава членка гарантира, че производител, както е определен в член 3, параграф 1, буква е), подточки i)-iii), установен в друга държава членка, има право, като изключение от член 3, параграф 1, буква е), подточки i)-iii), да назначи юридическо или физическо лице, установено на нейна територия, за упълномощен представител, който отговаря за изпълнението на задълженията на този производител съгласно настоящата директива на нейна територия.
  • Всяка държава членка гарантира, че производител, както е определен в член 3, параграф 1, буква е), подточка iv) и установен на нейна територия, който продава ЕЕО на друга държава членка, в която не е установен, назначава упълномощен представител в тази държава членка като лице, което отговаря за изпълнението на задълженията на този производител съгласно настоящата директива на територията на тази държава членка.
  • Назначаването на упълномощен представител се извършва с писмен мандат.

 

Number: 2021/05, 2020/05, 2019/08 – Status: Текущо – Period: 2019 – Topic: Отпадъци и TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter