IMPEL Logo

Конференция IMPEL 2013

Date of publication Jan 13, 2014

Download

Абстракт

Заключения от конференцията

Познаване на пропуските в прилагането

Съществуващият разрив в прилагането в Европа подкопава създаването на равни условия на конкуренция. Трудните ситуации в европейските национални икономики доведоха до съкращаване на ресурсите и до претоварване на лицата, работещи в администрациите по околна среда, поради което качеството на издаването на екологични разрешителни и на инспекциите е съпроводено с проблеми. Това (в крайна сметка) ще доведе до неадекватно/недостатъчно прилагане на законодателството на Общността в областта на околната среда и ще доведе до рискове за човешкото здраве и околната среда. Ето защо е необходимо да се направи повече за засилване на прилагането и за осигуряване на необходимите ресурси, за да се постигне по-добра околна среда в Европа и да се избегнат нарастващите социални и икономически разходи от неприлагането на законодателството. Необходимо е да се направи по-систематична оценка на реалните проблеми при прилагането, с които се сблъскваме на място, а практикуващите специалисти следва да бъдат включени в определянето и прилагането на практически подходи и решения на срещаните проблеми.

Опростена и по-приложима политика и законодателство

Практиците могат да играят ключова роля при разработването на законодателството, за да се гарантира, че то е практически приложимо и изпълнимо. Следва да се използват по-систематични подходи и инструменти за включване на практикуващите юристи и за по-добро използване на техния практически опит. Необходимо е да се положат повече усилия за рационализиране и опростяване на регулаторните изисквания, за да се намали бюрокрацията и да се улеснят предприятията да постъпват правилно. Съществува възможност за по-голяма прозрачност на управлението на околната среда, за да се подобри участието на заинтересованите страни, гражданското общество и гражданите. Необходимо е да се опрости, рационализира и направи по-достъпна информацията, необходима за подпомагане на по-доброто спазване на законодателството в областта на околната среда.

По-голяма подкрепа за изпълняващите организации

Подобряването на координацията между различните участници е ясен приоритет. Трябва да търсим възможности за по-тясно и по-ефективно сътрудничество между мрежите в цяла Европа, между отделните държави, както и между съответните органи в рамките на държавите. Партньорската проверка се е доказала като много ефективен механизъм за идентифициране и намиране на решения на проблеми, свързани с изпълнението. Насърчаваме по-широкото и широко използване на подходите за партньорска проверка както на национално, така и на европейско и международно равнище. Съществува ясна необходимост от повече и по-добро обучение на практикуващите. Необходимо е да определим приоритетни области за обучение на регулатори, инспектори, прокурори, съдии и омбудсмани, включително съвместни програми за обучение, когато е уместно. Съществува постоянна необходимост от разработване и внедряване на методи и инструменти, които да помагат на изпълняващите организации да приоритизират и насочват усилията си, за да постигнат най-добри резултати за хората и околната среда с ограничените си ресурси. Насърчаваме развитието на форуми за насърчаване на иновативното мислене и подходи за това как целият цикъл на изпълнение може да стане по-ефикасен и ефективен, като се постигнат по-големи ползи за околната среда, подобри се конкурентоспособността и се подкрепи по-зелена икономика в Европа.

В заключение Джон Сийгър, председател на IMPEL, заяви, че IMPEL призовава лицата, вземащи решения на европейско равнище и в отделните държави, да разгледат тези препоръки и да предприемат действия за постигане на по-големи ползи, които ще произтекат от по-доброто изпълнение. Мрежите играят важна роля в осъществяването на тези действия и IMPEL насърчава държавите да участват активно в тях.

Нова стратегическа насока

Едно от последващите действия, които понастоящем предприема IMPEL, е разработването на нова стратегическа насока за бъдещето на мрежата. С приемането на стратегически документ IMPEL описва своята насоченост, приоритети и нова структура на мрежата за следващите няколко години, както и начина, по който тя ще се адаптира, за да посрещне предстоящите предизвикателства. Това включва например създаването на пет нови експертни екипа, които да заменят двата съществуващи клъстера.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

Tags:

Subscribe to our newsletter