IMPEL Logo

Финансово обезпечаване на екологични задължения - практическо ръководство

Настоящото практическо ръководство е предназначено за референтен документ за регулаторните органи. То не предписва какво трябва да направи даден регулатор. Вместо това то има за цел да предостави информация, която да подпомогне регулаторите при вземането на по-добри решения относно финансовото обезпечаване на задължения и отговорности, свързани с околната среда. По този начин то следва да допринесе за по-доброто опазване на околната среда и публичните средства, да насърчи спазването на принципа "замърсителят плаща" и да насърчи инвестициите на операторите в предотвратяване на замърсяването.
В ръководството са посочени въпросите, които трябва да се вземат предвид в процеса на вземане на решения при оценката на финансовото обезпечаване, и се подпомагат регулаторите и другите потребители при намирането на успешни решения. То също така подчертава значението на текущата поддръжка и мониторинг на финансовото осигуряване, за да се гарантира успешното му предоставяне при необходимост, и предоставя примери за използване и насоки в международен план.

Трите основни части на ръководството съдържат:

  1. информация относно изчисляването на размера на финансовото осигуряване, включително връзки към налични инструменти и образци;
  2. подробна разбивка на основните предимства и недостатъци на всяка финансова разпоредба, заедно с препоръчителни проверки за финансовата разпоредба като цяло и за всяка финансова разпоредба; и
  3. примери за използване и насоки.

Tags:

Lead country and contact

Обединено кралство (Шотландия)

Subscribe to our newsletter