IMPEL Logo

Добри практики за справяне с дифузното замърсяване с нитрати от ферми и земеделски стопанства

Този инструмент събира примери за добри практики за справяне с дифузното замърсяване с нитрати от ферми и земеделски стопанства. Целта на документа е да представи прагматични методи, които могат да допринесат за ограничаване на нитратното отмиване във водната среда и по този начин да допринесат за по-високо ниво на съответствие с целта на Нитратната директива и Рамковата директива за водите.

Съгласно Нитратната директива държавата-членка трябва да създаде кодекси за добра земеделска практика, които да се прилагат от земеделските производители, както е посочено в приложения II и III. Кодексите за добра практика се прилагат като редица конкретни задължения за земеделските стопани и могат да се различават в отделните държави членки. Намерението на настоящия документ е да опише по-подробно, отколкото е правено преди, как тези задължения могат да бъдат контролирани и в крайна сметка да помогне на всяка държава членка да се съобрази с директивата.

Директивата за нитратите представлява неразделна част от Рамковата директива за водите и е един от ключовите инструменти за защита на водите от селскостопанския натиск. Следователно тази работа ще включва мерки за прилагане на двете директиви на ЕС.

Документът е частично изграден върху доклада на комисиите на ЕС от 2011 г., “Контрол върху прилагането на Нитратната директива. Резултати от анкета сред държавите членки. Насоки за контрол (приложение 1), като целта е да се конкретизират още повече препоръките от доклада, като се дадат практически примери за добри практики за контрол на различни мерки. Примерите могат да бъдат от една държава членка или да представляват компилация от практики от повече държави членки.

Tags:

Lead country and contact

Дания

Subscribe to our newsletter