IMPEL Logo

Ръководство за инспекции на депа за отпадъци (преработена версия от 2016 г.)

Като инспекция на депо за отпадъци трябва да обхваща различни теми. Въз основа на проекта на IMPEL’за депата за отпадъци, инспекционният екип реши да избере определени теми, върху които да се съсредоточи за това ръководство, а именно:
(1) Критерии и процедури за приемане на отпадъци.
(2) Контрол на газовете.
(3) Защита на почвата и водите (подземни води).
(4) Контрол на водите и управление на оттоците.

Настоящото ръководство съдържа за всеки от горепосочените въпроси кратко описание, включително изискванията на Директивата за депониране на отпадъци по отношение на тази дейност. На второ място са дадени препратки към (познати) съществуващи ръководства и инструменти в държавите - членки на ЕС.

Tags:

Lead country and contact

Нидерландия

Subscribe to our newsletter