IMPEL Logo

Опазване на природата при издаване на разрешителни и инспекции на промишлени инсталации

Този доклад/инструмент се фокусира най-вече върху изясняването на критериите за скрининг, оценката на значителните въздействия, оценката на кумулативните въздействия и, ако е възможно, механизмите, въведени за проверка на спазването на условията на разрешителното по отношение на мерките за смекчаване на въздействието, установени съгласно чл. 6(3). Във връзка с работата с Натура 2000 при издаването на разрешителни и проверките на промишлени инсталации проектът идентифицира някои добри практики, описани в доклада.

Tags:

Lead country and contact

Германия

Subscribe to our newsletter