IMPEL Logo

База данни с критерии за риск (IRAM)

На 6 януари 2011 г. влезе в сила Директивата за емисиите от промишлеността (ДЕП) и нейните разпоредби, изброени в член 80, параграф 1, трябваше да бъдат транспонирани в националното законодателство в срок от две години. IED установява нови изисквания за инспектиране на промишлените инсталации, както е описано в член 23 от директивата. Задълженията за рутинни екологични инспекции представляват ново предизвикателство за държавите - членки на ЕС. IMPEL вече разработи интегриран метод за оценка на риска (IRAM) в рамките на проекта IMPEL easyTools като инструмент, който да помогне на държавите членки да изпълнят изискванията на член 23 от IED. Разработването на Интегриран метод за оценка на риска (IRAM) и свързания с него ИТ инструмент изясни, че инструментът за оценка на риска трябва да се използва не само за инспекции по IED, но и за инспекции по Директивата Seveso и RMCEI.

База данни с критерии за оценка на риска

В рамките на проекта беше разработена база данни с достъп, съдържаща колекция от критерии за риск, използвани от органите по околна среда в целия ЕС.

Tags:

Lead country and contact

Германия

Subscribe to our newsletter