IMPEL Logo

Ръководство за определяне на целите на инспекциите и мониторинг на изпълнението

В продължение на няколко години IMPEL работи по темата за планирането на инспекциите в рамките на проекта Doing the right thing (DTRT). DTRT въведе цикъла на инспекциите на околната среда. Важни стъпки в този цикъл са определянето на приоритети и дефинирането на целите на инспекциите и свързаните с тях показатели за ефективност . Когато властите започнаха да прилагат DTRT, стана ясно, че те се нуждаят от допълнителна подкрепа, по-специално по отношение на тези две стъпки. Поради това IMPEL реши да разработи някои допълнителни инструменти в тези области.
Насоките, дадени в настоящия доклад, се фокусират върху определянето на целите на инспекциите и мониторинга на изпълнението. В рамките на друг проект беше разработен инструмент за определяне на приоритети (проект EasyTools). Заедно с DTRT те предоставят на органите изчерпателен набор от насоки за планиране на инспекциите.

Настоящият документ с насоки е написан предимно в помощ на контролните органи за определяне и наблюдение на целите за инспектиране на регулирани обекти, но може да се използва и по-широко. Например контролните органи, които имат и правомощия да предприемат действия по прилагане на законодателството срещу незаконно изхвърляне на отпадъци, могат да използват методологията, изложена в настоящите насоки, за определяне и наблюдение на целите за системна работа с тези обекти.

Tags:

Lead country and contact

Нидерландия

Subscribe to our newsletter