IMPEL Logo

Третиране на отпадъци преди депониране в съответствие с чл. 6 от Директивата за депониране на отпадъци

Настоящият доклад представя резултатите от частта на проекта IMPEL за депониране на отпадъци, посветена на прилагането от страна на държавите-членки на ЕС на член 6 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, с цел да се проучи ситуацията в държавите-членки по отношение на депонирането на необработени отпадъци. Предварително беше разпространено проучване.

Докладът включва:

  • анализ на различните подходи за оценка на необходимостта от третиране преди депониране
  • анализ на критериите и технологиите за третиране на отпадъци
  • инструкции за издаване на разрешителни за смесване на отпадъците
  • забележки относно обща методология за оценка на АНХ при работа със стабилни нереактивни отпадъци
  • предложения за правилна инспекция за оценка на съответствието с изискванията за третиране както на ТБО, така и на промишлени отпадъци.

Tags:

Subscribe to our newsletter