IMPEL Logo

O společnosti IMPEL

Síť Evropské unie pro implementaci a prosazování práva životního prostředí (IMPEL) je mezinárodní neziskové sdružení orgánů pro životní prostředí členských států Evropské unie, přistupujících a kandidátských zemí EU, zemí EHP a ESVO a potenciálních kandidátů na vstup do Evropského společenství. Sdružení je registrováno v Belgii a jeho právní sídlo je v Bruselu. V současné době má IMPEL 56 členů z 36 zemí včetně všech členských států EU, Severní Makedonie, Srbska, Turecka, Islandu, Kosova*, Albánie, Švýcarska a Norska.

(*Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.)

Od neformálního k formálnímu

IMPEL byl založen v roce 1992 jako neformální síť evropských regulačních orgánů a úřadů, které se zabývají prováděním a prosazováním práva životního prostředí. V roce 2008 byl IMPEL přeměněn na mezinárodní neziskové sdružení podle belgického práva. Přečtěte si více o historii sítě IMPEL. 

Cíle sítě

Cílem sítě je vytvořit v Evropské unii potřebný impuls k dosažení pokroku při zajišťování účinnějšího uplatňování právních předpisů v oblasti životního prostředí. Hlavní činnosti sítě IMPEL probíhají v rámci projektové struktury a týkají se zvyšování povědomí, budování kapacit, vzájemného hodnocení, výměny informací a zkušeností s prováděním, mezinárodní spolupráce v oblasti prosazování a také propagace a podpory praktické použitelnosti a vymahatelnosti evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí.

Síť IMPEL se stala široce známou organizací v oblasti životního prostředí a je zmíněna v řadě legislativních a politických dokumentů EU, např.:

  • Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o obecném akčním programu Unie pro životní prostředí do roku 2020 "Spokojený život v mezích naší planety", kterým se stanoví sedmý akční program Společenství pro životní prostředí,
  • Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2001/331/ES ze dne 4. dubna 2001, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce životního prostředí v členských státech (RMCEI),
  • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění práva Evropského společenství v oblasti životního prostředí a,
  • Pokyny Evropské komise pro posuzování vlivů.
.

Subscribe to our newsletter