IMPEL Logo

O společnosti IMPEL

Jedním z aspektů IMPEL, který jeho členové a ti, kdo s ním pracují, nejvíce oceňují, je jeho neformální charakter. Statut IMPEL tento charakter odráží. Účastnit se projektů a aktivit mohou odborníci z oblasti životního prostředí, kteří pracují v orgánu ochrany životního prostředí, jenž je členem IMPEL.

Valné shromáždění

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem asociace. Valná hromada určuje politiku sdružení a rozhoduje o rozpočtu, pracovních programech, návrzích projektů a zprávách o projektech. Členové IMPEL v jedné zemi jmenují národního koordinátora IMPEL, který je zastupuje na valném shromáždění.

Expertní týmy

IMPEL organizuje svou práci do pěti tematických oblastí:
1. Odborné týmy. Průmysl a ovzduší
2. Odpady a TZL
3. Voda a půda
4. Ochrana přírody
5. Křížové nástroje a přístupy

Expertní týmy jsou zodpovědné za rozvoj aktivit, které řeší klíčové nedostatky v implementaci, dohlížejí na realizaci těchto aktivit a kvalitu jejich výstupů. Skupina pro řízení programu sdružuje vedoucí týmů 5 tematických oblastí, kteří pak mají odpovědnost za uspořádání činností do jednotného integrovaného programu.

Představenstvo

Představenstvo je výkonným orgánem sdružení a je odpovědné za každodenní řízení a provádění rozhodnutí valného shromáždění. Například řídí vztahy s klíčovými externími zúčastněnými stranami, jako je Evropská komise, sestavuje rozpočet sítě a v případě potřeby spravuje a přiděluje finanční prostředky. Správní rada dohlíží na činnost sekretariátu. [více]

Výbory

Valné shromáždění volí nezávislý kontrolní a hodnotící výbor, který posuzuje technické a rozpočtové plány a zprávy o projektech a dalších vhodných činnostech sdružení.  Výbor se vyjadřuje k souladu projektových a akčních plánů a jejich plnění s vnitřními předpisy a administrativními zásadami IMPEL. 

Valné shromáždění rovněž volí náborový výbor, který usnadňuje obsazování čestných funkcí v síti. 

Členství v těchto výborech je otevřeno všem odborníkům z řad členů IMPEL s odbornými zkušenostmi v příslušných oblastech (audit, finanční a projektové řízení, resp. nábor nebo vytváření sítí). 

Sekretariát

IMPEL má k dispozici sekretariát, který je páteří sítě IMPEL. Personál sekretariátu tvoří tým pěti úředníků. [Více informací]

Subscribe to our newsletter