IMPEL Logo

O společnosti IMPEL

Lepší implementace pro budoucnost - jak může IMPEL přispět?

Existuje několik způsobů, jak může IMPEL přispět k posílení implementace práva životního prostředí v Evropě, včetně:

  • pomáhat zemím rychleji dosáhnout souladu s předpisy, například sdílením znalostí, dovedností a osvědčených postupů a prováděním vzájemných hodnocení (IRI);
  • pomáhat prováděcím organizacím efektivněji využívat jejich omezené zdroje, například vypracováním technických pokynů a podporou používání přístupů založených na riziku pro cílené úsilí;
  • koordinace činnosti mezi zeměmi, například při prosazování předpisů k řešení nelegálního přeshraničního pohybu odpadů;
  • usnadňování komunikace mezi různými aktéry a sítěmi, například státními zástupci, soudci a ombudsmany;
  • informování politiky pomocí praktických zkušeností a odborných znalostí.

Pochopení a řešení nedostatků při provádění

Potřebujeme lépe porozumět praktickým problémům a nedostatkům při provádění právních předpisů EU, abychom mohli určit, jak může IMPEL pomoci při jejich překonávání. Toto pochopení pomůže utvářet priority pracovního programu do budoucna. Za tímto účelem byly provedeny následující práce: provádění pravidelných přezkumů hodnocení problémů v oblasti provádění, posuzování priorit v 7. akčním programu pro životní prostředí, konzultace s Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro životní prostředí a dalšími zúčastněnými stranami včetně nevládních organizací a podnikatelských skupin a provádění průzkumu mezi našimi členy s cílem získat jejich pohled na problémy v oblasti provádění a jejich řešení.

Tato činnost rovněž souvisí s politikou Evropské komise v oblasti inteligentnější regulace a Programem pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT). V rámci programu REFIT přijímá Komise opatření, aby právo EU bylo více "vhodné pro daný účel": aby se zjednodušily a snížily náklady na regulaci při zachování přínosů.

Jak pracujeme

Hlavní činností skupiny IMPEL je provádění projektů. Pro každý projekt je vypracován plán projektu, tzv. zadání (Terms of Reference, ToR). ToR popisuje projekt z hlediska cílů i výstupů. Obsahuje ustanovení o přezkumu kvality projektu a strategii šíření výsledků projektu. Podporuje se společné řízení projektů orgány ochrany životního prostředí z různých členských zemí IMPEL a také široká účast všech členů IMPEL na projektových seminářích.

Kromě projektů pořádá IMPEL konference o implementaci a prosazování práva EU v oblasti životního prostředí. Těchto konferencí se účastní v průměru více než 200 odborníků na povolování, kontrolu, prosazování a tvorbu politik a zákonů ze všech členských zemí IMPEL a Evropské komise. Konference slouží k šíření produktů IMPEL mezi širší veřejnost. Nabízejí také možnost diskutovat o nových trendech v jednotlivých zemích, zkoumat nově vyvinuté pracovní metody a nástroje a diskutovat o praktické použitelnosti a vymahatelnosti připravovaných právních předpisů. Konference poskytují zástupcům evropského průmyslu a nevládních organizací fórum, kde mohou s evropskými orgány pro životní prostředí diskutovat o možnostech zlepšení provádění a prosazování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí a produkovat nápady pro nové projekty a činnosti IMPEL.

Spolupráce s externími partnery

Od poloviny 90. let 20. století Komise a IMPEL úzce spolupracovaly. Přeměna sítě v nezávislé mezinárodní sdružení orgánů ochrany životního prostředí přinesla potřebu přetvořit vztah IMPEL s Evropskou komisí. Dne 15. září 2009 bylo mezi IMPEL a Komisí podepsáno memorandum o porozumění, které uznává úlohu IMPEL s ohledem na zlepšení provádění a prosazování práva EU v oblasti životního prostředí a popisuje spolupráci mezi IMPEL a Komisí v této oblasti. evropská komise zůstala významným sponzorem IMPEL. Od roku 2008 Komise finančně podporuje IMPEL prostřednictvím nařízení LIFE+.

V oblasti mezinárodní přepravy odpadů podepsal IMPEL memorandum o porozumění se sekretariátem Basilejské , Rotterdamské a Stockholmské úmluvy a je členem Sítě pro optimalizaci dodržování právních předpisů v oblasti nelegálního provozu (ENFORCE).

V prosinci 2015 agentura IMPEL rovněž formalizovala svou spolupráci se sítí THEMIS podpisem memoranda o porozumění.

Na druhém zasedání sítí EU pro prosazování práva v oblasti životního prostředí v Oxfordu (Spojené království) v září 2017 podepsala agentura IMPEL memorandum o porozumění s Evropskou sítí státních zástupců pro životní prostředí (ENPE) a Envicrimenet. Toto memorandum o porozumění je jasným signálem záměru těchto tří sítí spolupracovat na posílení účinného provádění a prosazování evropského trestního práva v oblasti životního prostředí a souvisejících právních předpisů a celého řetězce dodržování předpisů.

IMPEL také aktivně spolupracuje s dalšími strategickými partnery, jako jsou a Fórum soudců EU pro životní prostředí (EUFJE), Síť vedoucích představitelů evropských agentur pro životní prostředí (Síť EPA), Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí (EUROSAI).

Další čtení

.

Subscribe to our newsletter