IMPEL Logo

Expert Teams

  Filter by tags

  Waste and TFS
 • Voda a půda icon Voda a půda

  V průběhu let se zvýšilo povědomí o hrozbě, kterou představuje zhoršování kvality a množství vodních zdrojů. Stejně jako problémy spojené se špatným hospodařením s půdou. Jako hlavní příčiny nedostatků v implementaci se uvádí přítomnost řady různých správních a donucovacích struktur působících v jedné tematické oblasti, nutnost působit ve vymezené strategické linii stanovené rámcovými směrnicemi a nedostatečné podklady, údaje a informace. To následně může ohrozit schopnost vodohospodářů plánovat odpovídající zásahy.

  [Read more]
 • Průřezové nástroje a přístupy icon Průřezové nástroje a přístupy

  Expertní tým X-cutting je zřízen na podporu odborníků v oblasti regulace, kteří jsou zodpovědní za vývoj systémů, procesů, postupů a nových způsobů práce. Tým se zabývá především regulačními systémy x-cutting, nikoliv systémy specifickými pro dané odvětví. Cílem týmu je: Zvýšit účinnost a efektivitu regulačních orgánů identifikovat a vyvíjet zastřešující nástroje na podporu regulačních orgánů a zavádění nové regulace přispívat k rozvoji kapacit v členských organizacích a k rovným podmínkám v rámci Evropy. pracovat na identifikaci konkrétních problémů a přispívat k jejich řešení.

  [Read more]
 • Ochrana přírody icon Ochrana přírody

  Zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti do roku 2020 je prioritou Evropské unie. Pro dosažení cíle EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 je zásadní provádění právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody (směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích). Je však třeba zlepšit jejich provádění a prosazování. Vzhledem k tomu, že do EK každoročně přichází poměrně vysoký počet stížností a řízení o porušení předpisů týkajících se těchto směrnic o ochraně přírody, je třeba posílit kontrolu a vymáhání v této oblasti, a k tomu je třeba spojit síly s ostatními sítěmi Natura v Evropě. Podle strategie IMPEL budou hlavní oblasti zájmu ochrany přírody pokryty prací zeleného expertního týmu. Tento přístup byl předpokládán jako účinnější pro řešení nových perspektiv v oblasti provádění evropské legislativy v oblasti ochrany přírody: umožní soustředěný přístup k otázkám ochrany přírody a stálý a strukturovaný dialog mezi odborníky na ochranu přírody mezi orgány, dalšími důležitými sítěmi, jako je síť státních zástupců, síť soudců, nevládních organizací a vědeckých ústavů. Celkovým cílem týmu ekologických expertů je přispět k posílení provádění právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody prostřednictvím zvyšování informovanosti, rozšíření sítě ekologických expertů, výměny osvědčených postupů, posílení spolupráce se sítí EU z řad státních zástupců a sítí z řad soudců, posílení spolupráce a sdílení znalostí s nevládními organizacemi, zlepšení spolupráce mezi odborníky (na prosazování práva) a organizování společných inspekcí. IMPEL je ochoten spojit úsilí všech sítí, nevládních organizací a využít svých zkušeností s inspekcemi a prosazováním předpisů ke stanovení projektů a činností, které přidávají hodnotu v řetězci regulace - povolení a inspekce - prosazování - stíhání - verdikt - hodnocení účinnosti právních předpisů.

  [Read more]
 • Odpady a TFS icon Odpady a TFS

  Tags: Waste and TFS

  Odborný tým pro odpady a TFS se zabývá praktickým prováděním a prosazováním mezinárodních a evropských pravidel pro přepravu odpadů a nakládání s odpady. Cílem sítě je podporovat dodržování evropského nařízení o přepravě odpadů a směrnic o nakládání s odpady prostřednictvím prosazování, realizovat společné projekty prosazování, podporovat výměnu znalostí, osvědčených postupů a zkušeností s prosazováním nařízení a směrnic a podněcovat jednotný režim prosazování. K tomu slouží činnosti zaměřené na zvyšování povědomí a budování kapacit, usnadňování spolupráce mezi agenturami a přeshraniční spolupráce a operativní činnosti v oblasti prosazování. Členové klastru zastupují orgány ochrany životního prostředí, ale také celní a policejní služby a další orgány, které hrají roli při prosazování přeshraniční přepravy a nakládání s odpady.

  [Read more]
 • Průmysl a ovzduší icon Průmysl a ovzduší

  Odborný tým "Průmysl a ovzduší" se zaměří především na praktické provádění a prosazování právních předpisů týkajících se průmyslu. V této oblasti je klíčovou směrnicí směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED), která od 7. ledna 2013 nahrazuje směrnici IPPC a sedm odvětvových směrnic. Kromě toho je pro tým odborníků zvláště zajímavá směrnice o kvalitě ovzduší, protože úzce souvisí s emisemi do ovzduší. Další právní předpis se týká směrnice Seveso o kontrole závažných průmyslových havárií.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter