IMPEL Logo

Průmysl a ovzduší

Expertní tým "Průmysl a ovzduší" se zaměřuje především na praktické provádění a prosazování právních předpisů týkajících se průmyslu. V této oblasti je klíčovou směrnicí směrnice o průmyslových emisích 2010/75/EU (IED. Kromě toho je pro tým odborníků zvláště zajímavá směrnice o kvalitě ovzduší, protože úzce souvisí s emisemi do ovzduší. Další legislativa se týká směrnice Seveso o kontrole závažných průmyslových havárií. Základním směrem činnosti expertního týmu je zlepšit dodržování IED v celé Evropě a snížit škodlivé emise znečišťujících látek do ovzduší, půdy a vody, zlepšit účinnost využívání zdrojů a snížit množství odpadu.

Tags:

Key areas

 • Průmyslové emise
 • Kvalita ovzduší
 • Průmyslové havárie
 • Kritéria rizik

Related projects

 • Podpora implementace IED

  Cílem projektu je sdílení znalostí a osvědčených postupů mezi odborníky v oblasti regulace a vypracování pokynů a školicích materiálů na podporu účinného provádění směrnice o průmyslových emisích (IED). Konkrétními výsledky projektu v příštích čtyřech letech (2021-2024) budou:

  [Read more]
 • Regulace těžby ropy a zemního plynu na pevnině

  Intenzivní veřejná debata o odvětví těžby břidlicového plynu přitáhla pozornost k celému odvětví těžby ropy a zemního plynu na pevnině, k tomu, jak je regulováno a co je považováno za osvědčené postupy v tomto odvětví. Regulační rámec EU nedávno posoudila Evropská komise (EK), která zveřejnila "doporučení" pro minimální zásady těžby uhlovodíků (včetně břidlicového plynu) pomocí hydraulického štěpení se záměrem přezkoumat jeho provádění v srpnu 2015. Tato práce se však nezabývala stávajícími postupy pobřežního ropného a plynárenského průmyslu.

  [Read more]
 • Série seminářů na téma "Poučení z průmyslových havárií

  Sběr a analýza údajů o průmyslových haváriích jsou nezbytné pro prevenci nových havárií. Inspektoři potřebují mít k dispozici ilustrace nehodových situací, aby pochopili, co se skutečně stalo a jaká opatření byla v takových situacích nakonec přijata.

  [Read more]
 • Zohlednění lidského zdraví prostřednictvím IPPC

  Cílem tohoto projektu bylo vypracovat zprávu o tom, jak jsou v různých fázích povolování v rámci směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) zohledňovány účinky na lidské zdraví. Na základě zvážení současných rozdílných přístupů členských států k této problematice byl vypracován průvodce osvědčenými postupy. Tato příručka pomůže členským státům tím, že určí společné zásady a postupy, které mohou zohlednit při provádění směrnice IPPC. Směrnice IPPC klade větší důraz na ochranu lidského zdraví prostřednictvím environmentální regulace než kterýkoli dřívější právní předpis. V rámci projektu bylo zjištěno, že ve většině evropských členských států (ČS) nenesou odpovědnost za ochranu zdraví a ochranu životního prostředí stejné orgány. Provádění IPPC je proto náročné a vyžaduje významnou spolupráci.

  [Read more]
 • INSPECTAN: Pokyny pro inspekci životního prostředí v koželužském průmyslu

  Tato zpráva vychází z výsledků dotazníku, který byl projednán na schůzkách konaných v období od října 2004 do června 2005. Diskuse se soustředila na ekonomiku, výrobní procesy, zákony a předpisy a kontrolní postupy. Zpráva je koncipována jako nástroj pro veřejné orgány zapojené do kontrolních a monitorovacích činností v koželužském průmyslu. Za tímto účelem shrnuje zkušenosti z několika evropských kontextů kožedělného a koželužského průmyslu.

  [Read more]
 • Provádění a používání BREF

  Hlavním cílem tohoto projektu IMPEL bylo uskutečnit výměnu informací o skutečném používání BREF a zavádění BAT mezi členy IMPEL a provozními orgány, které jsou v členských státech odpovědné za šíření BREF a zavádění BAT.

  [Read more]
 • Používání těkavých organických látek (VOC) a chlorovaných uhlovodíků

  Cílem tohoto projektu je výměna informací o provádění směrnice o těkavých organických látkách mezi odborníky a/nebo inspektory. Během workshopu IMPEL byly účastníkům prezentovány informace o předpisech týkajících se těkavých organických látek ve směrnici a některých vnitrostátních právních předpisech. Hlavní náplní byla diskuse o připravených případových studiích v malých pracovních skupinách, z nichž každá měla 8 až 16 členů. Hlavní výsledky byly následující:

  [Read more]
 • Obchodování s emisemi

  Cílem této práce na obchodování s emisemi (fáze I - III) bylo spojit různé regulační orgány a subjekty zapojené do provádění a pochopit případné rozdíly v přístupu a dopady, které by mohly mít na fungování systému. Pokud to bude možné, mělo by to vést k harmonizaci provozních postupů, a tedy i k harmonizaci fungování systému.

  [Read more]
 • INSPECT-CEM - Pokyny pro environmentální inspekce v průmyslu cementářského slínku

  Proces výroby cementu je komplexní průmyslovou činností, která může potenciálně ovlivnit životní prostředí s velkými dopady. Různé zkušenosti a know-how ukázaly, že účinnou kontrolní strategií nemůže být pouze monitorování emisí z komínů; je důležité zavést integrovanou kontrolní činnost, která zohledňuje také výrobní proces a použité technologie, protože stabilní a kontrolovaný průběh procesu je první zárukou zajištění shody.

  [Read more]
 • Projekty energetické účinnosti

  IMPEL realizoval řadu projektů v oblasti energetické účinnosti. Energetická účinnost při vydávání povolení a kontrolách (2010-2012) Energetika je v rámci Evropské unie prioritním tématem. Balíček EU týkající se změny klimatu a energetiky předpokládá zvýšení energetické účinnosti o 20 % a snížení emisí skleníkových plynů o 20 % do roku 2020. Současné hodnocení ukázalo, že od projektu IMPEL o energetické účinnosti z let 2002/2003, který vedlo Finsko, došlo pouze k malým změnám v zohledňování otázek energetické účinnosti v povolovacích a kontrolních postupech. Projekt identifikoval 7 hlavních problémů týkajících se energetické účinnosti:

  [Read more]
 • Srovnávací program pro provádění a prosazování norem kvality ovzduší ve vztahu k průmyslovým emisím do ovzduší (PIAQ), fáze I - II

  Směrnice o kvalitě ovzduší a její dceřiné směrnice byly v minulých letech implementovány v členských státech EU. V roce 2007 umožnil dřívější projekt IMPEL (s Rakouskem jako vedoucím partnerem) výměnu odborných znalostí v oblasti udělování licencí zařízením v zónách se znečištěným ovzduším, a to na základě šetření v některých členských státech. Studie s omezeným rozsahem v roce 2009 ukázala, že směrnice byly v praxi v různých členských státech IMPEL implementovány různými způsoby. Kontakty mezi odborníky v těchto zemích potvrdily rozdíly, které vedly k odlišným činnostem v oblasti řízení kvality ovzduší s ohledem na povolování a prosazování v průmyslových odvětvích, dopravě a lodní dopravě. O těchto rozdílných činnostech a jejich účincích na samotnou kvalitu ovzduší však není mnoho známo. Víme ovšem, že kvalitu ovzduší ovlivňuje také doprava a lodní doprava. Tento projekt se však omezil na průmyslové emise s ohledem na hlavní zaměření IMPEL a omezený čas a dostupné zdroje.

  [Read more]
 • Propojení rámcové směrnice o vodě a směrnic IPPC/IE

  Směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění 2008/1/ES (nyní IED 2010/75/EU) a rámcová směrnice o vodě 2000/60/ES jsou dva nejrozsáhlejší právní předpisy EU v oblasti životního prostředí. Před členské státy postavily mnoho výzev. Zařízení regulovaná podle směrnice IPPC mohou mít dopad na vodní prostředí, například prostřednictvím přímého nebo nepřímého vypouštění znečišťujících látek, odběru vody atd. IPPC vyžaduje, aby zařízení byla provozována v souladu s podmínkami uvedenými v povoleních, které jsou v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT). Musí také dodržovat normy kvality životního prostředí stanovené v právních předpisech EU, včetně norem odvozených z vodního práva EU. Vztah mezi oběma soubory povinností však často není zdaleka jednoduchý.

  [Read more]
 • Environmentální kontroly průmyslových zařízení v souladu se směrnicí o průmyslových emisích (IED).

  Cílem tohoto projektu bylo zorganizovat výměnu informací o osvědčených postupech při provádění článku 23 a dalších článků IED týkajících se inspekcí. S přihlédnutím k pokynům pro plánování inspekcí a hodnocení rizik, které již vypracoval IMPEL, a k požadavkům IED byl vypracován interaktivní návod pro inspekce IED.

  [Read more]
 • Přechod na povolení IED a řešení podstatných změn v povoleném zařízení

  Dne 6. ledna 2011 vstoupila v platnost směrnice o průmyslových emisích, jejíž ustanovení uvedená v čl. 80 odst. 1 musí být do dvou let provedena do vnitrostátního práva. Podle směrnice IED je možné, že v mnoha průmyslových odvětvích bude nutné přezkoumat stávající povolení, aby byly splněny požadavky závěrů o BAT v příslušném dokumentu BREF (čl. 3 odst. 11 a 12). Podle stávajících směrnic členské státy zavádějí různé systémy pro řešení změn probíhajících v zařízeních. Tyto změny jsou v povoleních prováděny v různých formátech a podobách, včetně dohodnutých změn povolení, změn povolení, technických změn povolení atd. Článek 20 směrnice IED se zabývá změnami zařízení prováděnými provozovateli a článek 63 se zabývá podstatnými změnami stávajících zařízení. Tato ustanovení budou vyžadovat nový přístup členských států k tomu, jak rozhodnout, zda je nutná úplná revize povolení, nebo zda se přijme neformálnější systém schvalování změn.

  [Read more]
 • Zlepšení povolování a kontroly zařízení pro chov prasat podle IPPC vypracováním praktických pokynů.

  V roce 2009 byl proveden srovnávací program pro povolování a kontrolu zařízení pro chov prasat podle IPPC v členských zemích IMPEL (fáze I). Projekt se zaměřil na pět klíčových otázek: skladování hnoje, rozmetání hnoje, systém ustájení zvířat, systémy ochrany ovzduší a hodnocení zápachu. Cílem projektu v roce 2009 bylo vzájemně se učit, vyměňovat si zkušenosti a identifikovat osvědčené postupy.

  [Read more]
 • Správné postupy při vydávání povolení v oblasti životního prostředí

  Cyklus inspekcí životního prostředí (EIC) popisuje krok za krokem, jak by měly být inspekce životního prostředí plánovány a co je třeba při provádění inspekcí zohlednit. IMPEL používá EIC také jako rámec, na který se mohou napojit další inspekční iniciativy IMPEL, aby se vytvořila lepší soudržnost mezi vyvíjenými nástroji. Ačkoli v Evropě existuje mnoho zkušeností s povolováním v oblasti životního prostředí, samotný postup nebyl nikdy popsán v návodu krok za krokem. V důsledku toho neexistují rovné podmínky pro postupy environmentálního povolování, neexistuje žádný návod pro nové povolovací úředníky a mezi iniciativami IMPEL týkajícími se povolování je menší soudržnost.

  [Read more]
 • Základní zpráva o IED

  Základní zpráva je v evropském právu zavedena teprve několik let. Nicméně některé členské státy již získaly značné zkušenosti s průzkumem půdy a mají dobře zavedené postupy, které v některých případech vycházejí z desítek let praktických zkušeností. Cílem základní zprávy IED je především posouzení kvality půdy na začátku obnovení povolení průmyslové činnosti, aby se zjistil výchozí stav. Cílem je poskytnout základ pro srovnání po definitivním ukončení činnosti, aby bylo možné objektivně uplatnit zásadu "znečišťovatel platí".

  [Read more]
 • Zkušenosti s odchylkami od IED BAT-AEL

  Čl. 15 odst. 4 a 5 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED) umožňuje členům IMPEL stanovit, že za určitých okolností může být v povolení stanovena méně přísná mezní hodnota emisí (ELV) než BAT-AEL. Členské státy vypracovávají vlastní návrhy na provedení, které následně přezkoumá Komise. Komise nezveřejnila pokyny, jak by mělo být toto stanovení provedeno. To by mohlo vést k různým výkladům v jednotlivých členských zemích IMPEL. Cílem tohoto projektu bude identifikovat osvědčené postupy a pomoci regulačním orgánům v rámci IMPEL vyvinout jednotnější přístup k výjimkám IED.

  [Read more]
 • Podpora implementace integrované metody hodnocení rizik (IRAM)

  Dne 6. ledna 2011 vstoupila v platnost směrnice o průmyslových emisích (IED) a její ustanovení uvedená v čl. 80 odst. 1 musela být do dvou let provedena do vnitrostátního práva. Směrnice IED stanoví nové požadavky na kontrolu průmyslových zařízení, jak je popsáno v článku 23 směrnice. Povinnosti týkající se rutinních inspekcí v oblasti životního prostředí představují pro členské státy EU novou výzvu. IMPEL již vyvinul integrovanou metodu hodnocení rizik (IRAM) v rámci projektu IMPEL easyTools jako nástroj, který má členským státům pomoci splnit požadavky článku 23 IED. Vývoj integrované metody posuzování rizik (IRAM) a souvisejícího IT nástroje jasně ukázal, že nástroj pro posuzování rizik by měl být používán nejen pro inspekce IED, ale také pro inspekce podle směrnice Seveso a RMCEI.

  [Read more]
 • Propojení směrnice o průmyslových emisích (IED) a nařízení REACH, fáze I a II

  Ve směrnici o průmyslových emisích (IED) je mnoho odkazů na nebezpečné látky a rizika z nich plynoucí. Proto je vhodné prozkoumat: zda mohou být požadavky/povinnosti podle nařízení REACH užitečné pro povolovací a kontrolní činnost; jaké změny ve formátech nařízení REACH pro registraci, žádosti o povolení by byly možné, aby byly ještě více kompatibilní a poskytovaly přidanou hodnotu pro povolování a kontrolu IED, jaké důsledky (včetně pozitivních účinků) mají požadavky nařízení REACH pro povolovací a kontrolní činnosti a jak zlepšit součinnost a doplňkovou povahu těchto dvou právních předpisů.

  [Read more]
 • Inspekce průmyslových zařízení z hlediska ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí o průmyslových emisích (IED) - Vypracování inspekčních programů souvisejících s IRAM.

  Směrnice o průmyslových emisích (IED) vstoupila v platnost 6. ledna 2011. Jak je uvedeno v čl. 80 odst. 1, její ustanovení musí být do dvou let provedena do vnitrostátního práva. Článek 23 směrnice uvádí, že IED stanoví nové požadavky na inspekce průmyslových zařízení.

  [Read more]
 • STRATEGIE PRO OVĚŘOVÁNÍ VLASTNÍHO MONITOROVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ".

  Ve dnech 28. září a 11. října 2021 se konaly online semináře o samomonitorování emisí do ovzduší provozovateli, které pořádal projekt IED Implementation IMPEL. Workshopy byly zaměřeny na vlastní monitorování provozovatele, na emise do ovzduší, kontinuální a nekontinuální, zaměřené na spolehlivost vlastního monitorování a jeho vykazování provozovateli (povinnými osobami).

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter