IMPEL Logo

Odpady a TFS

Působnost expertního týmu pro odpady a TFS se týká praktického provádění a prosazování mezinárodních a evropských pravidel pro přepravu odpadů a nakládání s odpady. Cílem sítě je podporovat dodržování evropského nařízení o přepravě odpadů a směrnic o nakládání s odpady prostřednictvím prosazování, realizovat společné projekty prosazování, podporovat výměnu znalostí, osvědčených postupů a zkušeností s prosazováním nařízení a směrnic a podněcovat jednotný režim prosazování. K tomu slouží činnosti zaměřené na zvyšování povědomí a budování kapacit, usnadňování spolupráce mezi agenturami a přeshraniční spolupráce a operativní činnosti v oblasti prosazování.  Členové klastru zastupují orgány ochrany životního prostředí, ale také celní a policejní služby a další orgány, které hrají roli při prosazování přeshraniční přepravy a nakládání s odpady.

Tags:

Key areas

 • Přeprava odpadů
 • Vymáhání práva
 • Přeprava plastového odpadu
 • Recyklace lodí
 • Nakládání s odpady a oběhové hospodářství
 • WEEE

Related projects

 • Projekt Velký/Malý TFS

  V průběhu několika let a několika projektů IMPEL iniciátoři projektu zjistili, že více inspektorů TFS má dohromady za sebou tisíce kontrol v oblasti TFS. Všechny tyto kontroly se promítly do rozsáhlé znalosti legislativy spojené s fyzickými kontrolami přeshraniční přepravy odpadů. Navzdory několika legislativním změnám a revizím právních předpisů však stále chybí propojení mezi zákonodárci a inspektory v terénu, pokud jde o některé podrobnosti v právních předpisech. Tyto "detaily" by mohly být tam, kde existují určité záměry s legislativou, ale vzhledem k nespojitosti způsobené dlouhými komunikačními linkami a mnoha agenturami mezi zákonodárci na úrovni EU a inspektory TFS a úrovní, na které tyto "detaily" nemusí být vyzdviženy výše v prioritách jednotlivých národů vůči Komisi, protože jsou to jen "detaily".

  [Read more]
 • Strategická síťová spolupráce

  Velká část práce klastru IMPEL Waste & TFS se zaměřuje na dodržování předpisů při přeshraničním pohybu odpadů. Protože velký objem přepravy odpadů směřuje do zemí mimo Evropu, je důležité mít dobré kontakty s orgány v těchto cílových zemích. Většina členů IMPEL má s těmito vzdálenými zeměmi minimální kontakty. Poškozování životního prostředí, jako je skládkování elektronického odpadu v Africe a skládkování plastů v Asii, je bohužel zcela běžné a jsme svědky velkého počtu strukturálních nezákonných přeprav. Trh je dynamický a v důsledku nedávného politického vývoje, jako je zákaz dovozu v Číně, a evropských orgánů se snaží držet krok s tím, jaká je situace v praxi. V těchto případech je nezbytná mezinárodní spolupráce.

  [Read more]
 • Přeprava plastového odpadu (předchozí čínský zákaz dovozu plastového odpadu)

  Množství plastového odpadu v průběhu let celosvětově roste. Čína před rokem 2018 přijala 7 milionů tun plastového odpadu k využití, což způsobilo šok v celosvětovém obchodu s plastovým odpadem. Tento šok měl za následek, že přesunutý odpad přijaly sousední asijské země. Ačkoli informace, které máme o konečném cíli těchto toků odpadů, jsou omezené, je jisté, že je zapotřebí dalších informací.

  [Read more]
 • Nakládání s odpady a oběhové hospodářství (předchozí série projektů Inspekce skládek)

  Cílem projektu Odpadové hospodářství a oběhové hospodářství je navázat na výsledky a produkty předchozích projektů zaměřených na skládkování. Postupuje po jednotlivých stupních hierarchie nakládání s odpady, aby podpořil ekologické inovace a oběhové hospodářství, a to vše při vytvoření rovných podmínek a zajištění společného chápání klíčových bodů rámcové směrnice o odpadech v procesu povolování a udělování výjimek.

  [Read more]
 • OEEZ Článek 17 Projekt Free-riders

  Podle směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (respektive implementovaného národního zákona: např. ElektroG v Německu) musí být každý výrobce elektrických a elektronických zařízení registrován v národním registru (Německo: Stiftung elektro-altgeräte register), aby bylo zajištěno, že splní své povinnosti, když se jeho prodané výrobky stanou odpadem (např. OEEZ).

  [Read more]
 • Konference o odpadech a TFS

  Řada projektů a činností expertního týmu pro odpady a TFS vychází z evropského nařízení o přepravě odpadů (ES) č. 1013/2006 (WSR). Vzhledem k tomu, že se jedná o nařízení, které zahrnuje přeshraniční aspekt, je velmi důležité mít aktivní a praktickou evropskou síť inspektorů a regulačních orgánů, kteří se pravidelně setkávají a vyměňují si praktické zkušenosti. Nejen inspektoři životního prostředí, ale také celníci, policisté a soudci. Probíhající projekty IMPEL-TFS nadále ukazují, že je třeba navázat a především udržovat dobrou a praktickou spolupráci mezi členskými státy, třetími zeměmi a příslušnými mezinárodními organizacemi.

  [Read more]
 • Recyklace lodí (předchozí lodě s ukončenou životností)

  V roce 2017 bylo 65 % lodí/plavidel na celém světě prodáno k demontáži do jihoasijských plážových loděnic (např. Indie, Pákistán a Bangladéš), což znamená významné dopady na životní prostředí a zdraví, zejména pokud vezmeme v úvahu, že tato plavidla tvořila 80 % hrubé prostornosti všech demontovaných lodí na plážích v roce 2017. Nelegální vývoz lodí na pláže v jižní Asii stále pokračuje, stejně jako obcházení předpisů o přepravě odpadu a recyklaci lodí. Bangladéš, Indie a Pákistán představují téměř 90 % hrubé prostornosti demontovaných lodí na světě v roce 2019, přičemž některé z těchto lodí byly vyvezeny buď nelegálně z Evropy, nebo "legálně" obcházením předpisů.

  [Read more]
 • Provádění směrnice o OEEZ

  Odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) je jedním z nejrychleji rostoucích toků odpadu v EU - v roce 2005 ho bylo vyprodukováno přibližně 9 milionů tun a očekává se, že do roku 2020 vzroste na více než 12 milionů tun. OEEZ obsahují složitou směs materiálů a součástí, které jsou částečně i nebezpečné. Pokud se s OEEZ nezachází správně, mohou způsobit závažné environmentální a zdravotní problémy. Výroba elektroniky také vyžaduje využívání vzácných a drahých zdrojů.

  [Read more]
 • SPIDER WEB: Strategický projekt na zvýšení odhalování a potírání trestné činnosti v oblasti životního prostředí na západním Balkáně

  Projekt SPIDER WEB je financován společně Evropskou unií a Spolkovou republikou Německo na základě grantové dohody s Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) v rámci projektu IPA/2017 Countering Serious Crime in the Western Balkans. Pro snadnou orientaci viz níže uvedené aktualizace na webu SPIDER WEB:

  [Read more]
 • Projekt TFS Seaport I-II

  Cílem těchto projektů bylo zlepšit prosazování nařízení o přepravě odpadů v Evropě, jak je stanoveno v nařízení EU č. 259/93 a Basilejské úmluvě, a to prostřednictvím lepší spolupráce mezi donucovacími orgány.

  [Read more]
 • Ověřování míst určení odpadu

  Cílem projektu bylo zvýšit spolupráci a výměnu informací o ověřování míst určení odpadů v rámci nařízení EU č. 259/93 (nařízení o přepravě odpadů) o dozoru a kontrole přepravy odpadů, a to prováděním kontrol v zúčastněných zemích a sledováním toků odpadů až do jejich konečného místa určení.

  [Read more]
 • Přeshraniční přeprava elektronického odpadu

  Proveditelnost a vymahatelnost návrhu přepracovaného znění OEEZ (2009) IMPEL již dříve vypracoval kontrolní seznam pro zkoumání proveditelnosti a vymahatelnosti (P&E). navrhovaných a stávajících právních předpisů v oblasti životního prostředí. V prosinci 2008 přijala Komise přepracovaný návrh směrnice o OEEZ. Tato zpráva popisuje posouzení otázek P&E vyplývajících z návrhu na základě kontrolního seznamu IMPEL. Zpráva představuje syntézu výsledků odpovědí na dotazníky a diskusí na seminářích a upozorňuje na širokou škálu otázek týkajících se P&E.

  [Read more]
 • Spolupráce mezi EU a Afrikou

  V únoru 2008 podepsal IMPEL memorandum o porozumění se sekretariátem Basilejské úmluvy (SBC). V rámci tohoto memoranda o porozumění se IMPEL TFS a SBC dohodly na spolupráci na složce 4 projektu SBC E-odpady do Afriky. Cílem tohoto projektu, který byl zahájen v roce 2009, je vybavit západní Afriku a další africké země tak, aby byly schopny řešit rostoucí problém dovozu elektronického odpadu pocházejícího z průmyslově vyspělých zemí a chránit tak zdraví občanů. Projekt má 4 složky:

  [Read more]
 • Spolupráce IMPEL - Asie

  Členové řídícího výboru IMPEL TFS se každoročně účastní seminářů Asijské sítě pro prevenci nezákonného pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a Regionální sítě pro prosazování práva v oblasti chemických látek a odpadů (REN).

  [Read more]
 • Místa pro nakládání s odpady

  Vzhledem k problematickým tokům odpadů po celém světě, zejména elektronického odpadu, vozidel s ukončenou životností a jejich součástí z Evropy do Afriky, se odborníci shodli na nutnosti účinněji se zaměřit na zdroje nelegálních toků odpadů a na "předcházející" zařízení, kde se tyto odpady před vývozem shromažďují, skladují a/nebo zpracovávají.

  [Read more]
 • Správné postupy při kontrolách přepravy odpadů

  Tento projekt IMPEL zkoumá užitečnost metodiky DTRT (Doing the Right Thing) pro kontroly přepravy odpadů. Cílem je vyvinout praktický nástroj založený na příručce DTRT, který může pomoci zlepšit organizaci kontrol přepravy odpadů příslušnými orgány v členských zemích IMPEL. Tři příslušné orgány z různých členských zemí IMPEL budou každý aplikovat metodiku DTRT Guidance Book na inspekce přepravy odpadů a vyzkouší, jak může DTRT podpořit organizaci těchto inspekcí. Organizací se rozumí všechny jednotlivé kroky plánování, provádění a vyhodnocování inspekcí, jak jsou popsány v cyklu inspekcí životního prostředí DTRT. Testy budou sestaveny s ohledem na zjištění a doporučení studie o specifických požadavcích na inspekce přepravy odpadů. Výsledky testovací fáze budou projednány a využity k vytvoření poradenského nástroje založeného na příručce DTRT, který je vhodný pro specifickou oblast organizace inspekcí přepravy odpadů.

  [Read more]
 • Setkání IMPEL-TFS NCP Best Practice

  Mezinárodní spolupráce a sladění je velmi důležité, pokud jde o prosazování evropského nařízení o přepravě odpadů (ES) č. 1013/2006, jak je uvedeno v článku 50. Předchozí a probíhající projekty IMPEL-TFS (přeshraniční přeprava odpadů) ukázaly, že je nezbytné spolupracovat jako příslušné orgány. Nedostatky v prosazování nařízení EU o přepravě odpadů zůstávají vážné. Pro zlepšení spolupráce a sladění prosazování je nutný častý kontakt mezi evropskými donucovacími orgány. Tento projekt usnadňuje výměnu informací a zkušeností, případových studií, diskuse o výkladech a kontrolních přístupech mezi národními kontaktními místy pro TFS.

  [Read more]
 • Donucovací opatření

  Projekt donucovacích opatření byl vytvořen z následujících důvodů: Příslušné orgány vyjádřily potřebu formalizovaného projektového rámce, který by umožnil integrovat kontroly vymáhání práva v jejich zemích; mezinárodní spolupráce je nezbytná pro řešení mezinárodních problémů v oblasti životního prostředí a je třeba udržovat a rozšiřovat síť orgánů odpovědných za prosazování práva v terénu tak, aby pokrývala všechny členské státy, a zajistit tak účinný režim inspekcí.

  [Read more]
 • Plánování kontrol přepravy odpadů

  Nový čl. 50 odst. 2a nařízení č. 1013/2006 o přepravě odpadů (WSR) stanoví, že do 1. ledna 2017 členské státy EU zajistí vytvoření jednoho nebo více inspekčních plánů (IP) pro celé své zeměpisné území. Tyto plány se týkají kontrol podle čl. 50 odst. 2 WSR, tj. provozoven, podniků, zprostředkovatelů a obchodníků podle čl. 34 směrnice 2008/98/ES, a přepravy odpadů a jejich využití nebo odstranění. Během konference IMPEL-TFS v roce 2014 účastníci vyjádřili potřebu vypracovat standardní formát/šablonu nebo alespoň pokyny pro plán inspekcí v souladu s požadavky WSR, které by měly umožnit lepší srovnatelnost i IP. Podpořili rovněž výměnu stávajících plánů, zkušeností a priorit.

  [Read more]
 • Projekt státních zástupců TFS

  Nedostatek souladu s Basilejskou úmluvou a její evropskou implementací, evropský nařízení o přepravě odpadů (1013/2006) nebo "WSR" je velmi závažný. Čísla ukazují, že přibližně 20 % všech přepravovaných odpadů je v rozporu s tímto nařízením. Směrnice EU 2008/99 o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního práva vyžaduje, aby členské státy prosazovaly dodržování WSR také prostřednictvím trestního práva.

  [Read more]
 • Donucovací opatření I - III

  Součástí nařízení o přepravě odpadů je i požadavek, aby členské státy kontrolovaly přepravu odpadů a vzájemně spolupracovaly. Některé z cílů tohoto projektu jsou ověřit místo určení odpadu a nakládání s ním na místě určení v Evropě nebo mimo ni; a také usilovat o odpovídající úroveň kontrol ve všech členských státech a jednotnou úroveň prosazování na všech místech výstupu z EU. Klíčové činnosti zahrnovaly provádění různých donucovacích opatření, výměnu znalostí a budování kapacit a aktualizaci stávajících nástrojů.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter