IMPEL Logo

BIOVAL - Výpočet obnovy ekosystémů

2020

Průběžně

Popis a cíle projektu

Stále chybí povědomí o dopadech trestné činnosti páchané na volně žijících zvířatech na ekosystémy a chráněné druhy. Způsob výpočtu těchto škod, aby se stal užitečným a spolehlivým nástrojem při trestním stíhání a během soudních řízení, je téma, které je třeba dále zkoumat. Existují již některé dobré příklady. Například ve Finsku je státní zástupce povinen pracovat s ‘ceníkem’, který vypočítává škody na ekosystémech a chráněných druzích. Jedná se o různé případy, od menších protiprávních jednání až po trestné činy proti volně žijícím živočichům, kdy se jedná o těžké ohrožené druhy.

Během několika konferencí a seminářů týkajících se obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami a trestné činnosti proti nim je zdůrazňována potřeba zviditelnit škody na ekosystémech a chráněných druzích během soudních řízení. To je důležité, protože to přispívá ke zvýšení informovanosti státních zástupců a soudců, kteří často nejsou specializovaní. Dobrý, objektivní a srovnatelný systém zviditelnění škod zvýší podporu používání ‘ceníku’ během trestního stíhání a soudních řízení.

Je třeba vzít v úvahu několik aspektů. Především ekologický aspekt protiprávního jednání. Je možná náprava, nebo jsou následky trestného činu nevratné? Jaká je doba potřebná k obnově? Je ohrožen stav ochrany přírody? Proto jsou nezbytné biologické znalosti a poznatky o fungování ekosystémů a chráněných druhů. Zadruhé, je nutné potvrdit/vypočítat ekologické škody v rámci stávajícího ekonomického systému. Zde potřebujeme kreativní myslitele se znalostmi o fungování našich ekonomických systémů. Zatřetí potřebujeme znalosti právních postupů, správního a trestního práva. Jak je možné provést výpočet škod v rámci vyšetřovacích, trestních a soudních řízení? Otázkou je, zda poznatky o škodě využít jako součást rozsudku (trestní právo), nebo jako potřebu nákladů na obnovu škody (správní či občanské právo), nebo současně.

Na komunikační strategie musíme pamatovat a přemýšlet o nich i v pozdější fázi tohoto projektu, protože seznámení veřejnosti se škodami na přírodě, vyjádřenými v eurech, přispívá také ke zvýšení informovanosti, a tedy i k prevenci trestné činnosti páchané na volně žijících zvířatech.

Výstupy/výsledky:

  • Přehled různých přístupů k výpočtu škod na ekosystémech a chráněných druzích v rámci trestního stíhání a soudních řízení.
  • Doporučení k nalezení jednotného přístupu/postupu pro výpočet škody na ekosystémech a chráněných druzích.
  • Vypracovat jednotný přístup a postup pro výpočet škody na ekosystémech a chráněných druzích a jeho využití v rámci trestního stíhání a soudních řízení.
  • Vyvinout potřebné nástroje (např. ceník, databázi atd.) pro výpočet škod na ekosystémech a chráněných druzích.
  • Školení/instruktáže o postupu a používání nástrojů pro výpočet škod na ekosystémech a chráněných druzích.
  • Zavedení nástrojů pro výpočet škod na ekosystémech a chráněných druzích a jejich využití při trestním stíhání a soudních řízeních.

Související soubory/informace

  • Směrnice o ptácích, 2009/147/ES.
  • Směrnice o stanovištích, 92/43/EHS.

Number: 2021/12, 2020/21 – Status: Průběžně – Period: 2020 – Topic: Ochrana přírody - Tags:

Subscribe to our newsletter