IMPEL Logo

Srovnávací program pro provádění a prosazování norem kvality ovzduší ve vztahu k průmyslovým emisím do ovzduší (PIAQ), fáze I - II

2010 - 2011

Dokončeno

Popis a cíle projektu

V posledních letech byla v členských státech EU implementována směrnice o kvalitě ovzduší a její dceřiné směrnice. V roce 2007 umožnil dřívější projekt IMPEL (s Rakouskem jako vedoucím partnerem) na základě šetření v některých členských státech výměnu odborných znalostí v oblasti povolování zařízení v zónách se znečištěným ovzduším. Studie s omezeným rozsahem v roce 2009 ukázala, že směrnice byly v praxi v různých členských státech IMPEL implementovány různými způsoby. Kontakty mezi odborníky v těchto zemích potvrdily rozdíly, které vedly k odlišným činnostem v oblasti řízení kvality ovzduší s ohledem na povolování a prosazování v průmyslových odvětvích, dopravě a lodní dopravě. O těchto rozdílných činnostech a jejich dopadech na samotnou kvalitu ovzduší však není mnoho známo. Víme ovšem, že kvalitu ovzduší ovlivňuje také doprava a lodní doprava. Tento projekt se však omezil na průmyslové emise s ohledem na hlavní zaměření IMPEL a omezený čas a dostupné zdroje.

Obecně je velmi obtížné dát do souvislosti emise jednoho zařízení nebo místa s kvalitou okolního ovzduší. Místní kvalita ovzduší je často pod tlakem v oblastech s koncentrací velkých průmyslových podniků. To vyvolává otázku, zda další podnik v takových oblastech bude mít další významný vliv na místní kvalitu ovzduší nebo na národní emisní stropy. A také jaké strategie povolování, kontroly nebo prosazování by vedly k nejlepší kvalitě ovzduší.

Fáze I

Hlavním cílem projektu je určit nejlepší postupy při uplatňování (provádění, kontrole a prosazování) směrnic EU o kvalitě ovzduší ve vztahu k průmyslovým emisím do ovzduší. Cílů bude dosaženo prostřednictvím:

  • Výměna informací o provádění směrnic o kvalitě ovzduší ve vztahu k průmyslovým emisím do ovzduší prostřednictvím dotazníku a workshopu.
  • Identifikace osvědčených postupů v oblasti kontroly a prosazování a jejich vlivu na emise podle hlavních průmyslových odvětví.
  • Zhodnotit účinnost různých postupů, plánů a programů na kvalitu vnějšího ovzduší.
    Identifikovat společné osvědčené postupy EU.
  • Zpřístupnění těchto osvědčených postupů všem členským státům IMPEL.
  • Vypracování zprávy o projektu obsahující zjištění, závěry a doporučení.

 

Fáze II

Cílem projektu IMPEL je zlepšit provádění a prosazování právních předpisů v oblasti životního prostředí v členských státech. V rámci tohoto projektu členské státy zintenzivní výměnu informací a budou pokračovat v rozvoji svých odborných znalostí a osvědčených postupů při provádění (kontrole a prosazování) směrnic o kvalitě ovzduší v praxi. Zatímco fáze 1 se zaměřila spíše na výměnu informací a zkušeností v klíčových otázkách regulace, fáze 2 projektu si klade za cíl identifikovat osvědčené postupy v oblasti kontroly a prosazování průmyslových odvětví, prováděné na místní, regionální a národní úrovni, a zlepšit tak dopady na životní prostředí v členských zemích IMPEL. Emise z průmyslu, dopravy a lodní dopravy přispívají k rozdílné kvalitě ovzduší v zemích EU. V rámci tohoto projektu PIAQ byla pozornost zaměřena na průmyslové zdroje v zemích s většími zónami průmyslové činnosti.

 

Number: 2010/07 - 2011/03 – Status: Dokončeno – Period: 2010 - 2011 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter