IMPEL Logo

Zajištění shody prostřednictvím podnikových systémů řízení shody

2011

Dokončeno

Popis a cíle projektu

V mnoha zemích jsou průmyslové podniky pod dohledem úřadů, které pravidelně provádějí inspekce na místě a další “tradiční” kontroly dodržování předpisů, jako je posuzování zpráv o emisích. Jak účinné a efektivní jsou však tyto dozorové činnosti zaměřené na výstupy, pokud jde o dosažení dobrého souladu s environmentálními předpisy nebo dokonce environmentální výkonnosti nad rámec souladu?
Předchozí projekty IMPEL ukázaly, že chytré využití schopnosti podniků řídit svá rizika pomocí systémů řízení může významně přispět k účinnosti a efektivitě veřejného dozoru. Zdá se, že to platí zejména pro relativně velké a složité podniky, jejichž procesy jsou potenciálně rizikové pro životní prostředí. Existují poměrně silné indicie, že pokud dozor využívá EMS/SMS za správných podmínek a vhodným způsobem, lze dosáhnout následujících dvou cílů:

 1. Dohled lze účinně přizpůsobit úrovni plnění požadavků, které společnost dosáhla, pokud je tato úroveň podložena empirickými údaji o plnění požadavků, které mají příslušné orgány dohledu v členských státech EU k dispozici
 2. .
 3. Strategie a prostředky, jak povzbudit společnosti ke strukturálnímu a udržitelnému zlepšení dodržování právních předpisů a řízení rizik.

Fáze I

První projekt byl zahájen v roce 2011. Jeho výsledky poskytují výsledky průzkumu mezinárodních možností a poznatků v oblasti zajišťování souladu s předpisy prostřednictvím podnikových systémů řízení shody (CMS). Podnikové systémy CMS jsou definovány jako podnikové systémy vnitřní kontroly, které jsou výslovně zaměřeny na zajištění souladu podniku se všemi příslušnými povoleními a dalšími právními požadavky a obsahují konkrétní ustanovení pro jejich zajištění. Ve zprávě byla zvláštní pozornost věnována systémovým normám pro CMS, EMAS a ISO 14001. Systém EMAS vychází z nařízení EU č. 1221/2009.
Cíle projektu byly:

 1. Vyměnit si informace a zkušenosti s používáním podnikových systémů CMS jako nástroje pro zajištění souladu s právními předpisy
  a identifikaci správné praxe;
 2. identifikovat kritéria pro vhodné CMS;
 3. prozkoumat možné způsoby propojení CMS s povolováním a dohledem.

Mezi účastníky projektu panuje silná shoda v tom, že chytré využití schopnosti
podniků řídit svá rizika pomocí systémů řízení může významně přispět k
účinnosti a efektivitě státního dozoru. Zdá se, že to platí zejména pro relativně velké a
složité podniky, jejichž procesy jsou potenciálně rizikové pro životní prostředí. Existují poměrně silné
indikace, že pokud dozor využívá systémy CMS za správných podmínek a vhodným způsobem, lze dosáhnout
následujících dvou cílů:

 • Dohled lze účinně přizpůsobit úrovni kontroly, které společnost dosáhla
  a;
 • Podle toho, jaká je úroveň kontroly, lze efektivně přizpůsobit i dohled.
 • společnosti jsou podporovány ve zlepšování dodržování právních předpisů a řízení rizik
  strukturálním a udržitelným způsobem.

Fáze II

Druhá fáze vychází z hlavního závěru tohoto projektu, že schopnost společností řídit svá rizika pomocí systémů řízení může významně přispět k účinnosti a efektivitě veřejného dohledu. Zdá se, že to platí zejména pro relativně velké a složité podniky, jejichž procesy jsou potenciálně rizikové pro životní prostředí. Existují poměrně silné náznaky, že pokud dozor využívá systémy řízení jakosti za správných podmínek a vhodným způsobem, lze dosáhnout následujících dvou cílů:

 1. Dohled lze účinně přizpůsobit úrovni kontroly, které společnost dosáhla, a;
 2. společnosti jsou podporovány v tom, aby strukturálním a udržitelným způsobem zlepšovaly dodržování právních předpisů a řízení rizik.

Cílem tohoto projektu je odpovědět na následující otázky:

 • Jak hodnotíme výkonnost podle standardních kritérií pro efektivní CMS (včetně věcných výstupů)?
 • Jak vyjádříme míru důvěryhodnosti CMS?
 • .
 • Jak diferencujeme naše kroky v důsledku zjištěných rozdílů v CMS?
 • .

Projekt se zabývá integrovaným přístupem k dohledu, kdy (a) je definován systém řízení shody, (b) je odpovídajícím způsobem upravena kvalita a kvantita dohledu a (c) je doladěna strategie prosazování a sankcí.

Fáze III

V dřívějších projektech IMPEL (2011, 2013-2014) o zajišťování shody prostřednictvím podnikových systémů řízení shody zjišťujeme, za jakých podmínek mohou systémy environmentálního řízení (EMS), jako je EMAS, vést k lepšímu dodržování předpisů a k lepšímu vlivu na životní prostředí. V roce 2014 je dodáván návod pro dohled nad systémem řízení jakosti (CMS). Tento Pokyn je praktickým (digitálním) nástrojem/vývojovým diagramem pro dozorový orgán a inspekční orgán, který jim pomůže rozhodnout, kdy a jak lze použít dohled nad systémem CMS. Podkladové informace pro práci s tímto nástrojem a výsledek celého projektu jsou uvedeny ve zprávě Zajištění shody prostřednictvím systémů řízení shody podniku/environmentálního řízení (CMS).

Související soubory/informace

 

 

Number: 2011/04 - 2013/15 - 2014/16 - 2015/19 - 2016/19 – Status: Dokončeno – Period: 2011 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter