IMPEL Logo

Zohlednění lidského zdraví prostřednictvím IPPC

2003 - 2004

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Tento projekt byl realizován za účelem vypracování zprávy o tom, jak jsou v různých fázích povolování v rámci směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) zohledňovány účinky na lidské zdraví. Na základě zvážení současných rozdílných přístupů členských států k této problematice byl vypracován průvodce osvědčenými postupy. Tato příručka pomůže členským státům tím, že určí společné zásady a postupy, které mohou zohlednit při provádění směrnice IPPC. Směrnice IPPC klade větší důraz na ochranu lidského zdraví prostřednictvím environmentální regulace než kterýkoli dřívější právní předpis. V rámci projektu bylo zjištěno, že ve většině evropských členských států (ČS) nenesou odpovědnost za ochranu zdraví a ochranu životního prostředí stejné orgány. Provádění IPPC je proto náročné a vyžaduje významnou spolupráci.

Klíčová zjištění tohoto projektu jsou:

  • Žadatelům by měly být poskytnuty pokyny pro hodnocení zdraví prostřednictvím IPPC.
  • Pro zajištění ochrany zdraví je nezbytné přísné dodržování norem kvality životního prostředí (NEK) založených na zdraví okolí.
  • Místní citlivé receptory mohou odůvodnit podrobnější posouzení, i když nejsou překročeny normy environmentálních standardů kvality prostředí založené na zdraví.
  • Pokud jsou překračovány domácí normy environmentální kvality, pak by mělo být poskytnuto maximálně 12 měsíců na zlepšení k zajištění souladu.
  • Měl by existovat zákonný konzultant pro otázky zdraví, s nímž by byl konzultován návrh povolení i žádost.
  • Povolující orgán by měl jasně uvést, jakým způsobem bylo rozhodnuto o vydání povolení.

Příručka správné praxe bude sloužit jako užitečný nástroj pro ovlivňování, který pozitivně ovlivní přístup členských států k provádění IPPC. Tento projekt zdůraznil, že ochrana lidského zdraví je nedílnou součástí ochrany životního prostředí. Ve způsobu jejího řízení v jednotlivých členských státech existují nesrovnalosti a tento průvodce osvědčenými postupy se těmito otázkami zabývá. Síť vytvořená v rámci projektu je cenným zdrojem pro IMPEL i EU a měla by pokračovat ve sdílení probíhajících zkušeností a osvědčených postupů týkajících se zdraví prostřednictvím IPPC.

Number: 2004/10 – Status: Dokončeno – Period: 2003 - 2004 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter