IMPEL Logo

Kritéria pro posuzování škod na životním prostředí (CAED)

2019

Průběžně

Popis a cíle projektu

Cílem projektu je definovat kritéria pro posuzování ekologické újmy a bezprostřední hrozby vzniku újmy a vybudovat technickou a procesní kapacitu při prověřování případů a určování stop a důkazů o ekologické újmě a hrozbě vzniku újmy podle směrnice o odpovědnosti za životní prostředí způsobené ekologickými haváriemi, porušením předpisů, ekokriminálními činy.

Projekt CAED vychází z pokynů ke klíčovým pojmům a definicím ekologické újmy jako z odrazového můstku a zaměřuje se na technické/administrativní postupy nezbytné k určení ekologické újmy.

Projekt proto navazuje na víceletý průběžný pracovní program ELD a má silnou vazbu na pokyny Evropské komise’ke zveřejnění pokynů k ekologické újmě a bezprostřední hrozbě ekologické újmy později v roce 2020.

Konečným cílem projektu je vypracovat příručku prokazující kritéria pro posuzování ekologické újmy a bezprostřední hrozby újmy podle vnitrostátních právních předpisů členských států ELD, a to na základě referenčních parametrů týkajících se ‘důkazů’ a ‘stop’ ekologické újmy nebo bezprostřední hrozby újmy.

Cílem projektu 2019 CAED bylo určit, a to jak z regulačního, tak z praktického a technologického hlediska, jakým způsobem lze zjišťovat, identifikovat a vyhodnocovat stopy a důkazy ekologické újmy a hrozby újmy. Toho bylo dosaženo analýzou souboru postupů zjišťování 32 ‘případů ELD’ a ‘případů, které nejsou ELD’, napříč členskými státy s cílem určit kritéria pro hodnocení ekologické újmy a bezprostřední hrozby ekologické újmy. V závěru následující zprávy je uvedeno hodnocení pokynů poskytovaných některými jurisdikcemi, se zvláštním zřetelem k částem týkajícím se určení škody na životním prostředí.

Cílem projektu 2020 CAED bylo vytvořit následující praktickou příručku včetně praktických nástrojů a nové metodiky pro určení stop ekologické újmy, jejíž existence poskytuje přiměřený důkaz pro další šetření a posuzování kandidátských případů ekologické újmy podle směrnice ELD.

Očekávanými výstupy projektu 2021 jsou:

  • identifikace indikátorů a indexů a definice rozhodovacích schémat pro určení stop ekologické újmy
  • Zlepšení implementace směrnice o životním prostředí v členských státech definováním kritérií a dalším rozvojem praktických nástrojů pro posuzování škod na životním prostředí a bezprostřední hrozby vzniku škod
  • .

Number: 2021/15, 2020/24, 2019/18, 2022(VIII) WG3 – Status: Průběžně – Period: 2019 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter