IMPEL Logo

Vývoj jednoduchého a flexibilního nástroje pro hodnocení rizik v rámci plánování inspekcí v oblasti životního prostředí v návaznosti na evropské právo životního prostředí a RMCEI (easyTools).

2010 - 2011

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Fáze I

Klíčovou otázkou “Doporučení o minimálních kritériích pro inspekce životního prostředí” (RMCEI) a IMPEL “Step by step guide book for planning of environmental inspection” je stanovení priorit inspekcí životního prostředí. Podstatnou součástí tohoto stanovení priorit je posouzení pravděpodobnosti narušení životního prostředí způsobeného průmyslovou nebo srovnatelnou činností. Tato posouzení rizik hrají klíčovou roli také při plánování inspekcí podle směrnice Seveso II a směrnice o průmyslových emisích (IED).

Dostupnost základních údajů pro kvantifikaci rizikových kritérií se v jednotlivých členských zemích EU značně liší. Již z toho vyplývá, že stávající nástroje pro hodnocení rizik, které vyžadují určitý pevný soubor údajů, nesplňují potřeby většiny členských zemí. V důsledku toho potřebuje téměř každý příslušný kontrolní orgán svůj vlastní specifický nástroj pro hodnocení rizik. Na základě těchto závěrů je cílem tohoto projektu vyvinout flexibilní a uživatelsky přívětivý program pro hodnocení environmentálních rizik v rámci plánování inspekcí jako pokročilý interaktivní IT nástroj z internetu.

Fáze II

Hlavními úkoly a cíli druhé fáze projektu bylo vytvořit:

  • Souhrn vyhodnocených rizikových kritérií, jejich hodnoty a praktické využitelnosti v procesu plánování inspekcí;
  • Flexibilní a uživatelsky přívětivý program pro hodnocení rizik v rámci plánování inspekcí životního prostředí jako pokročilý interaktivní IT nástroj z internetu dostupný z domovské stránky IMPEL;
  • Závěrečná zpráva a příručka pro hodnotitele rizik.

Vyvinul flexibilní a uživatelsky přívětivý program pro hodnocení rizik v rámci plánování inspekcí životního prostředí jako aplikaci z internetu. Nástroj pro hodnocení rizik bude součástí “plánovacího cyklu” popsaného v “Step by step guidance book for planning of environmental inspection”, který byl vyvinut v rámci projektu “Doing The Right Things” (DTRT). Bude zohledňovat potřeby členských zemí IMPEL i požadavky evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí, jako je připravovaná směrnice o průmyslových emisích (IED), a bude navazovat na Doporučení o minimálních kritériích pro inspekce životního prostředí (RMCEI). Bude vycházet z výsledků hodnocení nástrojů hodnocení rizik, které se v současné době používají v členských zemích IMPEL. Bude rovněž provedeno hodnocení dosud používaných kritérií rizik a kritérií uvedených v návrhu IED. To bude provedeno s ohledem na hodnocení návrhu přepracovaného znění směrnice IPPC provedené skupinou IMPEL a na vstupy skupiny IMPEL pro další vývoj RMCEI s cílem zvýšit jejich praktickou použitelnost.

Související soubory/informace

 

 

Number: 2010/06 - 2011/05 – Status: Dokončeno – Period: 2010 - 2011 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter