IMPEL Logo

Správné postupy při vydávání povolení v oblasti životního prostředí

2016 - 2018

Dokončeno

Popis projektu a jeho cíle

Cyklus inspekcí životního prostředí (EIC) popisuje krok za krokem, jak by měly být inspekce životního prostředí plánovány a co je třeba při jejich provádění zohlednit. EIC je také používán skupinou IMPEL jako rámec, na který se mohou napojit další inspekční iniciativy IMPEL, aby se vytvořila lepší soudržnost mezi vyvíjenými nástroji. Ačkoli v Evropě existuje mnoho zkušeností s povolováním v oblasti životního prostředí, samotný postup nebyl nikdy popsán v návodu krok za krokem. V důsledku toho neexistují rovné podmínky pro postupy při vydávání environmentálních povolení, neexistuje žádný návod pro nové úředníky vydávající povolení a mezi iniciativami IMPEL týkajícími se vydávání povolení je menší soudržnost.

Návrh tohoto tříletého projektu je následující: 1) shromáždit a porovnat postupy, které se v současné době používají v rámci
Evropy, a objasnit potřeby, 2) na základě těchto informací vypracuje projektový tým pokyny, které budou dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobily orgánům v Evropě při vydávání povolení pro IED, 3) uspořádat školení o povolování IED a zjistit nedostatky v nástrojích a metodikách pro vydávání povolení, aby mohly být zahájeny nové projekty IMPEL.

Doing the right things for environmental permitting se bude blíže zabývat vztahem mezi povolováním a inspekcí, identifikuje zajímavé případové studie a osvědčené postupy v Evropě a určí a popíše kroky, které by mohly být použity v povolovacích řízeních.

Konečným výsledkem práce je návod pro povolování krok za krokem, dobře vyškolení povolovací úředníci a identifikace nových iniciativ IMPEL pro projekty týkající se povolování.

Doing the right things for Permitting se blíže podívá na vztah mezi povolováním a inspekcí, identifikuje zajímavé případové studie a osvědčené postupy v Evropě a identifikuje a popíše kroky, které by mohly být použity v povolovacích a inspekčních postupech.

Související soubory/informace

 

 

Number: 2016/23 - 2017/21 - 2018/17 – Status: Dokončeno – Period: 2016 - 2018 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter