IMPEL Logo

Projekty energetické účinnosti

2002 - 2012

Dokončeno

Popis a cíle projektu

IMPEL realizoval řadu projektů v souvislosti s energetickou účinností.

Energetická účinnost při vydávání povolení a kontrolách (2010 – 2012)

Energetika je v rámci Evropské unie prioritním tématem. Klimaticko-energetický balíček EU předpokládá zvýšení energetické účinnosti o 20 % a snížení emisí skleníkových plynů o 20 % do roku 2020. Současné hodnocení ukázalo, že od projektu IMPEL o energetické účinnosti z let 2002/2003, který vedli Finové, došlo pouze k malým změnám v zohledňování otázek energetické účinnosti v povolovacích a dozorových řízeních. Projekt identifikoval 7 hlavních problémů týkajících se energetické účinnosti:

 1. Ve směrnici IPPC není stanoveno, jakým způsobem by měla být energetická účinnost řešena
 2. .
 3. Informace o energetické účinnosti v sektorových dokumentech BREF nejsou dostatečně konkrétní a přesné. Horizontální dokument BREF o energetické účinnosti je složitý a nebyl využit
 4. .
 5. V úřadech a podnicích chybí technické znalosti
 6. .
 7. Nedochází ke spolupráci mezi energetickými a environmentálními orgány nebo dochází k této spolupráci jen příležitostně
 8. .
 9. V členských státech neexistuje obecný přístup ke zpracování položky energetické účinnosti při revizi povolení
 10. .
 11. Existují problémy s vymezením hranic systému
 12. .
 13. Není jasný vliv dalších nástrojů, jako jsou dobrovolné dohody, systémy energetického managementu, daňové systémy a systémy ETS na energetickou účinnost zařízení
 14. .

Pro postupné zlepšení situace v povolovacích a kontrolních orgánech předložili účastníci semináře a projektový tým návrhy pro budoucí práci IMPEL v oblasti energetické účinnosti. Byly identifikovány osvědčené postupy v souvislosti s řešením energetické účinnosti při povolování a kontrole: Projekt ukázal, že tyto osvědčené postupy v mnoha členských státech ještě nejsou zavedeny.

Energetická účinnost v environmentálních povoleních (2002)

Obecná zásada účinného využívání energie je uvedena v článku 3 směrnice IPPC. Tato zásada je pro environmentální povolení nová a členské státy mají s jejím uplatňováním určité problémy. Projekt se skládal z průzkumu, studia příslušných dokumentů a semináře. Hlavními cíli projektu bylo:

 • zjistit různé názory na to, jak lze regulovat energetickou účinnost v povoleních IPPC;
  provádět studii o tom, jak je energetická účinnost řešena ve stávajících dokumentech, BREF a dobrovolných systémech environmentálního řízení;
 • prozkoumat, jak mohou být dobrovolné systémy environmentálního řízení a dohody o úsporách energie propojeny s právními povinnostmi v environmentálních povoleních;
 • prozkoumat spolupráci mezi správními orgány v oblasti životního prostředí a energetiky při provádění směrnice IPPC; a
 • studovat úlohu úřadů při posuzování energetické účinnosti v žádostech a povolování velkých zařízení z hlediska ochrany životního prostředí.

V rámci projektu byly zjištěny osvědčené postupy ve vztahu k hlavním cílům. Některé z otázek, které byly řešeny, se týkaly praktických pokynů k vyjasnění a definování energetické účinnosti, výměny informací mezi provozovatelem a orgány za účelem vytvoření dobrých žádostí o povolení, konkrétních příkladů více či méně závazných podmínek povolení, používání dokumentů BREF a vlastního monitorování za předpokladu, že inspektor může ovlivnit monitorovací postupy provozovatele.

 

Number: 2002/02 - 2010/05 - 2011/06 - 2012/04 – Status: Dokončeno – Period: 2002 - 2012 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter