IMPEL Logo

Donucovací opatření I - III

2006 - 2013

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Nařízení o přepravě odpadů (1013/2006/ES) vyžaduje, aby členské státy kontrolovaly přepravu odpadů a vzájemně spolupracovaly.

Série projektů donucovacích opatření byla vytvořena z následujících důvodů:

 • Některé členské státy vyjádřily potřebu formalizovaného projektového rámce, aby jej mohly integrovat s inspekcemi prosazování ve svých zemích;
 • Mezinárodní spolupráce je nezbytná pro řešení mezinárodních problémů životního prostředí a
 • Měla by být zachována a rozšířena síť orgánů činných v trestním řízení v terénu tak, aby pokrývala všechny členské státy
 • .

Cíle tohoto projektu jsou:

 1. Pracovat na odpovídající úrovni kontrol ve všech členských státech a na jednotné úrovni prosazování práva na všech místech výstupu z EU;
 2. Podporovat kontroly na místě v místech nakládky a podporovat přístup ke kontrolám od kolébky až po hrob, aby se minimalizovaly nelegální přepravy;
 3. Ověřovat místo určení odpadů a nakládání s nimi na místě určení v rámci Evropy nebo mimo ni;
 4. zajistit snadno dostupný evropský projekt prosazování pro všechny členské státy a povzbudit je ke spolupráci;
 5. Odhalit nelegální přepravu a odradit od ní v budoucnu prostřednictvím účinné komunikace a poradenství;
 6. usnadnit postupy zpětného převzetí po uskutečnění nezákonné přepravy;
 7. Udržovat a zlepšovat síť inspektorů v první linii, kontrolní metody, výměnu informací a znalostí a
 8. .
 9. Demonstrovat, že členské státy berou prosazování WSR vážně.

Klíčové činnosti:

Činnosti zahrnovaly provádění různých donucovacích opatření, výměnu znalostí a budování kapacit a aktualizaci stávajících nástrojů. Akce v oblasti prosazování zahrnovaly silniční, přístavní a podnikové inspekce, Činnosti v oblasti komunikace a budování kapacit zahrnovaly výměnu inspektorů, on-line sdílení dat v databázi Basecamp, případové studie, webináře, setkání k osvědčeným postupům a on-line průzkum.

Výsledky a doporučení 2012-2013

V prvním roce bylo provedeno celkem 9335 administrativních a 6964 fyzických přepravních kontrol. Přeprava odpadů představovala 21,4 % těchto kontrol, z toho 28,5 % (424) bylo v rozporu s nařízením o přepravě odpadů (WSR). Ve stejném období proběhlo 225 podnikových kontrol, z nichž 184 se týkalo odpadů a bylo zjištěno 42 porušení.

V průběhu druhého roku bylo provedeno celkem 2555 administrativních a 3560 fyzických kontrol přepravy. Podíl přepravy odpadů činil 27,4 % (1673) a z těchto přepravních kontrol souvisejících s odpady bylo celkem 587 (35 %) v rozporu s WSR. Ve stejném období se uskutečnilo 210 podnikových kontrol, z nichž 170 se týkalo odpadů, přičemž porušení bylo zjištěno u 58 z nich.

Při kombinaci přepravních a podnikových kontrol se míra porušení předpisů týkajících se přepravy odpadů zvýšila z 28 % v roce 1 na 35 % v roce 2.

Nejčastěji zjišťovanými toky odpadů při přepravě byly ‘směsný komunální odpad’ a ‘suché recyklovatelné’ odpady. U podnikových kontrol tvořil elektroodpad 36 % z celkového počtu porušení. Zdá se, že většinu nelegální přepravy tvoří přeprava v rámci EU. Nejčastějším místem určení mimo OECD je však přeprava do Číny a Hongkongu. Úroveň spolupráce s ostatními orgány (např. policií a celními orgány) zůstává vysoká. To může být jedním z klíčových faktorů, které zvyšují míru odhalení při kontrolách odpadů a míru porušení předpisů.

Výsledky projektu ukazují, že regulační orgány v oblasti životního prostředí dosáhly významného pokroku. Toho bylo dosaženo díky vysoké míře aktivní účasti většiny evropských zemí, koordinaci donucovacích opatření, úspěšným programům výměny úředníků a šíření osvědčených postupů.

Skutečnost, že ne všechny členské státy EU se účastní, ani si nevyměňují informace, a vysoká míra porušování předpisů však také ukazují, že je stále zapotřebí vyvinout značné úsilí k lepšímu prosazování práva, aby se uzavřely ‘únikové cesty’ (např. přeskakováním přístavů) ze Společenství. Fyzické kontroly by se mohly rozšířit na více hranic a přístavů a regionální spolupráce by se mohla dále posílit. IMPEL bude v této práci pokračovat v navazujícím projektu, jehož cílem je pomoci evropským zemím v boji proti nelegální přepravě odpadu.

Number: 2006/21 - 2008/05 - 2011/18 - 2011/25 - 2012/15 - 2013/22 – Status: Dokončeno – Period: 2006 - 2013 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter