IMPEL Logo

Evropa Mořský přeshraniční transekt

2020

Průběžně

Popis a cíle projektu

Po mnoho let se několik výzkumných subjektů zabývalo sledováním kytovců s využitím velkých plavidel a trajektů jako platformy pro pozorování. Dvěma hlavními evropskými sítěmi jsou FLT MED NETwork vedená ISPRA a Atlantic Network vedená ORCA (která každoročně zveřejňuje “stav evropských kytovců”). Sítě se rozšiřují i pro jižní země Středomoří (např. Tunisko a Maroko). Je velmi potřebné, aby se všichni vedoucí týmů různých výzkumných orgánů setkávali a posilovali spolupráci, osvědčené postupy a zlepšovali společný výzkum a společný protokol o monitorování, jakož i rozšiřovali pokrytí průzkumem.

Síť veřejných výzkumných ústavů, členů IMPEL, soukromého sektoru a nevládních organizací bude mít možnost spojit své síly za účelem zvýšení kapacity monitorovacího protokolu pro sběr environmentálních dat potřebných pro směrnice EU související s vodními ekosystémy.

Hlavním cílem projektu je propojit dvě sítě (středomořskou a atlantickou) a rozšířit je do jižních zemí středomořského regionu, aby se posílilo provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí v Evropě.

V návaznosti na výsledky projektu Interreg Med (MedSeaLitter, jehož byla ISPRA partnerem) byly navíc zveřejněny nové pokyny pro průzkum mořského odpadu. Cílem našeho projektu IMPEL by bylo také přenést výsledky do obou sítí a jejich výzkumných orgánů, a tak společně shromažďovat údaje o kytovcích/želvách a mořském makroodpadu. Vypracovaný protokol o mořském odpadu byl předán pracovní skupině JRC pro mořský odpad a bude rovněž zveřejněn v nových pokynech JRC pro monitorování mořského odpadu.

Výsledky

Výstupem bude společný revidovaný protokol (1. fáze) za účelem shromažďování údajů pro naplnění potřeb uvedených směrnic EU (v první řadě směrnice MSFD) a Regionální úmluvy o mořích, jako jsou údaje o riziku vystavení druhů plastovým odpadům, stanovení rovněž výchozích hodnot pro mořské odpadky v oblastech volného moře. Výstupy budou následovat po několika budoucích krocích, aby byl v blízké budoucnosti k dispozici úplný protokol, který také prošel všemi fázemi testování, šíření a kapitalizace.

Pracovní balíček na rok 2021 má za cíl naplnit po fázi nabírání projektu FLT Europe IMPEL 2020 všechny mezery v různých monitorovacích protokolech, aby bylo možné je standardizovat a vypracovat pokyny pro účinnou podporu rozhodování v celé Evropě a reagovat na Rámcovou směrnici o strategii pro mořské prostředí (MSFD) a další směrnice EU o životním prostředí v oblasti mořské vody.

Související soubory/informace

  • Směrnice o stanovištích (92/43/EHS).
  • Rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí (2008/56/ES).
  • Soubor nových směrnic o odpadech.
  • Směrnice o odpadech (2019/94/EU)
  • .
  • Regionální úmluva o mořích (Barcelona a OSPAR).

Number: 2021/08-WP8, 2020/14 – Status: Průběžně – Period: 2020 – Topic: Voda a půda - Tags:

Subscribe to our newsletter