IMPEL Logo

Základní zpráva o IED

2015 - 2017

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Základní zpráva je v evropském právu zavedena teprve několik let. Nicméně některé členské státy již získaly značné zkušenosti týkající se průzkumu půdy, přičemž v některých případech mají dobře zavedené postupy založené na desetiletích praktických zkušeností.

Cílem základní zprávy IED je především posouzení kvality půdy na začátku obnovy povolení průmyslové činnosti, aby se zjistil výchozí stav. Cílem je poskytnout základ pro srovnání po definitivním ukončení činnosti, aby bylo možné objektivně uplatnit zásadu “znečišťovatel platí”.

Na druhé straně je správa kontaminovaných míst již dlouhou dobu strategickou otázkou v celé Evropě, protože přítomnost znečištění půdy ohrožuje možnost dobrého a účinného územního plánování. Zejména v souvislosti s průmyslovou činností bylo často pozorováno, že chybějící právní rámec týkající se posuzování a řízení znečištění půdy často odrazuje investory od rozhodnutí usadit novou průmyslovou činnost ve znečištěné oblasti. Vzhledem k absenci jasně stanovených pravidel a postupů vytváří právní nejistota příliš velká finanční rizika pro projekty, což investory nutí vybírat si jiné oblasti, někdy na úkor jiného využití půdy, jako je zemědělství, přírodní oblasti nebo bydlení, a v konečném důsledku ponechává hnědá pole v péči a na odpovědnost veřejných orgánů.

Lepší provádění základní zprávy IED znamená také efektivnější postupy, které vedou k lepšímu poznání stavu půdy za menší investice z hlediska délky trvání a nákladů na šetření. Toho lze dosáhnout užším zacílením terénních prací.
Vzhledem k rozdílné úrovni regulačních a praktických zkušeností v této oblasti mezi členskými státy by IMPEL mohl využít stávajících zkušeností ve své síti a shromáždit osvědčené postupy a identifikovat klíčové faktory reprezentativnosti při vyšetřování půdy, aby pomohl podpořit účinný i pragmatický přístup k vypracování základních zpráv. Mohl by také identifikovat klíčové problémy při implementaci a praktickém prosazování, jakož i jejich řešení, která již byla zavedena odborníky z praxe.

Záměrem je vytvořit seznam stávajících postupů u našich členů a analýzu již zavedených osvědčených postupů. Členové by mohli využít již zavedených znalostí a zkušeností a převzít vše, co považují za použitelné pro své potřeby.

Související soubory/informace

 

 

Number: 2015/24 - 2016/10 - 2017/11 – Status: Dokončeno – Period: 2015 - 2017 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter