IMPEL Logo

IMPEL pro udržitelnost

2022

Průběžně

Projekt "IMPEL for sustainability-Heal the world" má za cíl získat přehled o zájmu sítě IMPEL o téma Vzdělávání pro udržitelnost. 

Primárním cílem by bylo vytvořit síť odborníků spolupracujících na zavádění environmentálního vzdělávání pro udržitelnost reference v Evropě pro všechny vzdělávací komunity a občanství obecně, které se nazývá vzdělávání pro celý život.

Jako cíle zakotvené v předchozím:

  • Spolupracovat na přenesení environmentálního vzdělávání pro udržitelnost mimo školní učebny a budovat mosty v době klimatické naléhavosti, aby se rozšířilo úsilí komunity o účinnou změnu.
  • Vyvíjet a sdílet zdroje, materiály a výzkum v oblasti vzdělávání pro environmentální udržitelnost, identifikovat, zaznamenávat a sdílet příklady dobré praxe, a to i prostřednictvím stávajících online platforem, a podporovat vytváření sítí národních a dalších organizací působících v oblasti vzdělávání a environmentální udržitelnosti ve formálním i neformálním vzdělávání a odborné přípravě.

Projekt je zaměřen na to, jak může IMPEL prostřednictvím výsledků svých projektů poskytovat vstupy do vzdělávacích oblastí univerzit, odborné přípravy, středních škol, a to i do nejranějších oblastí environmentálního vzdělávání (předškolní, základní a střední školy), podporovat transformaci formálního, neformálního a informálního sektoru environmentálního vzdělávání směrem k nové kultuře udržitelnosti a využívat environmentální vzdělávání k řešení současných dopadů změny klimatu na člověka, jako jsou katastrofy související s počasím a klimatická nespravedlnost, a zároveň vytvářet a vyvažovat nový svět pro budoucnost.

V rámci sítě by se pracovalo na následujících osmi konkrétních oblastech, které by se zaměřovaly především na univerzity, odbornou přípravu a vzdělávání dospělých (zaměřené na různá profesní sdružení): Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání, Střední vzdělávání, Střední školy, Odborná příprava, Univerzity, Neformální vzdělávání a Vzdělávání dospělých.

Projekt je v souladu se strategií Komise zakotvenou v jejím návrhu doporučení ze dne 14. ledna 2022 o vzdělávání pro environmentální udržitelnost, který obsahuje podrobnosti o novém evropském rámci kompetencí, jenž přispěje k rozvoji znalostí, dovedností a postojů souvisejících se změnou klimatu a udržitelným rozvojem. Kromě toho se zavazuje, že ve spolupráci s členskými státy bude mimo jiné vyvíjet a vyměňovat podpůrné materiály a usnadňovat výměnu osvědčených postupů. 

Pro IMPEL je to tedy také důvod k tomu, aby na tomto projektu pracoval: "společně to dokážeme".


Number: 2022(VIII) WG-6 – Status: Průběžně – Period: 2022 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter