IMPEL Logo

Provádění a prosazování nařízení EU o dřevě

2015 - 2015

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Stav provádění nařízení EU o dřevě je stále neuspokojivý, jak ukázaly poslední průzkumy provedené Komisí. Výsledky průzkumů jsou podpořeny paralelní analýzou nevládních organizací (např. barometr WWF 2014, ClientEarth, Greenpeace). Absence účinného a jednotného provádění a prosazování nařízení EU o dřevě je znepokojující, protože může ohrozit tento nástroj a může mít negativní dopad na celý akční plán FLEGT.

Hlavním nástrojem pro dosažení účinného provádění a prosazování nařízení jsou kontroly hospodářských subjektů prováděné příslušnými orgány členských států. Kontroly musí být prováděny v souladu s pravidelně revidovanými plány podle přístupu založeného na riziku, jak stanoví čl. 10 odst. 2 nařízení EUTR. Kontroly mohou být prováděny také v případě, že příslušný orgán má k dispozici relevantní informace, a to i na základě odůvodněných obav poskytnutých třetími stranami. Kontroly mohou vyžadovat spolupráci s dalšími orgány, jako jsou celní orgány a donucovací orgány, například státní zastupitelství a policie.

Pro zajištění jednotného a účinného provádění nařízení EU o dřevě v celé EU je nezbytné shromažďovat a porovnávat osvědčené postupy při vypracovávání plánů kontrol založených na rizicích, spolupráci s dalšími orgány a donucovacími orgány a řešení odůvodněných obav poskytnutých třetími stranami.

Tento projekt si klade za cíl vypracovat následující:

  • případovou studii o inspekčních plánech, které příslušné orgány v jednotlivých členských státech vytvořily;
  • Případová studie o řešení odůvodněných obav poskytnutých třetími stranami;
  • Všeobecný pohled na množství a kvalitu inspekcí.
  •  

    Number: 2015/15 – Status: Dokončeno – Period: 2015 - 2015 – Topic: Ochrana přírody - Tags:

    Subscribe to our newsletter