IMPEL Logo

Prováděcí úkol - začlenění výsledků do pracovního programu IMPEL.

2015 - 2017

Dokončeno

Popis projektu a jeho cíle

IMPEL nedávno provedl studii "Výzvy při praktickém provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí a jak by IMPEL mohl pomoci při jejich překonávání", která zahrnovala dotazníkové šetření a desk-based výzkum s cílem identifikovat klíčové problémy při provádění, kterým čelí orgány pro životní prostředí v členských zemích. Tato studie poskytla velmi užitečné informace, které pomohou zaměřit pracovní programy IMPEL do budoucna.

Nyní je zapotřebí další práce, která by podrobněji rozpracovala povahu zjištěných problémů v oblasti provádění a prozkoumala průřezové otázky a témata. To poskytne cenné vstupní informace, které pomohou určit konkrétní priority pro 5 odborných týmů IMPEL a utvářet víceletou strategii IMPEL do budoucna.

Tato práce rovněž pomáhá určit předběžné možnosti zlepšení metodiky průzkumu a poslouží jako důležitý vstupní materiál v rámci zvláštního projektu, který se této problematice bude věnovat později. Metodika pomůže zemím a organizacím rozpoznat trendy a vývoj překážek bránících realizaci v členských státech.

Tento projekt si kladl za cíl dosáhnout následujících cílů:
1. Zjistit, zda je možné v rámci projektu realizovat průzkum, který by měl být proveden v souladu s metodikou. Lepší pochopení souvislostí mezi problémy v oblasti provádění a průřezovými tématy a otázkami.
2. Větší objasnění základních příčin problémů v oblasti provádění a míst, kde se vyskytují, a způsobů, jak je může IMPEL řešit prostřednictvím projektů a činností ve svém pracovním programu.
3. Lépe prioritizovaný a cílený pracovní program pro budoucí roky s větším přínosem pro členy IMPEL, kteří se programu účastní.
4. Identifikace předběžných možností pro zlepšení metodiky průzkumu.

Fáze II

Byla provedena následná studie, protože bylo zapotřebí další práce, která by rozpracovala podrobnější povahu zjištěných problémů při provádění a prozkoumala průřezové otázky a témata. To by poskytlo cenné vstupní informace, které by pomohly určit konkrétní priority pro 5 odborných týmů IMPEL a utvářet víceletou strategii IMPEL do budoucna.

Tato práce rovněž pomohla určit předběžné možnosti zlepšení metodiky průzkumu a poslouží jako důležitý vstupní údaj v rámci zvláštního projektu v této věci, který bude proveden později

Následná opatření (2017)

Proběhla řada diskusí o problémech v oblasti provádění právních předpisů EU týkajících se životního prostředí na evropské úrovni a na úrovni členských států. Sedmý akční program pro životní prostředí zdůraznil tuto problematiku jako jednu z klíčových otázek, které je třeba v celé Evropě zlepšit. Evropská komise nyní vypracovala pro každý členský stát individuální "přezkumy provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí", v nichž jsou zmapovány silné a slabé stránky provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí na vnitrostátní a regionální úrovni. Průzkum, který je plánován jako hlavní nástroj tohoto projektu, mohou zúčastněné členské státy využít také k ověření faktů, důvodů a možných náprav nedostatků zjištěných v jejich EIR a může poskytnout další užitečné informace pro národní nebo regionální dialogy v této souvislosti.

IMPEL získá další poznatky o tom, kam a jak nejlépe zaměřit své úsilí, aby pomohl zlepšit implementaci. Opakováním průzkumu nedostatků v provádění a možných nápravných opatření z roku 2014 může tento projekt rovněž shromáždit informace o trendech a vývoji a přispět tak k důkazní základně pro tvůrce politik.

Cílem je identifikovat problémy v provádění, kterým čelí členové IMPEL v roce 2017, a porovnat je s informacemi shromážděnými v roce 2014. Správní orgány a členské státy, které dotazník použijí, by měly získat přehled o svých jednotlivých výzvách v oblasti provádění a shromáždit nápady a názory na možná nápravná opatření. Síť IMPEL by měla údaje a jejich srovnání s údaji z roku 2014 využít k úpravě zaměření svého pracovního programu na klíčové otázky, k identifikaci trendů a vývoje a k podpoře šíření nejlepších nápravných opatření proti těm výzvám, které může síť ovlivnit.

Související soubory/informace

 

 

Number: 2015/23 -2016/25 - 2017/27 – Status: Dokončeno – Period: 2015 - 2017 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter