IMPEL Logo

Provádění směrnice o OEEZ

2017

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) je jedním z nejrychleji rostoucích toků odpadu v EU, v roce 2005 ho bylo vyprodukováno přibližně 9 milionů tun a očekává se, že do roku 2020 vzroste na více než 12 milionů tun. OEEZ obsahují složitou směs materiálů a součástek, které jsou zčásti i nebezpečné. Pokud se s OEEZ nezachází správně, mohou způsobit závažné environmentální a zdravotní problémy. Výroba elektroniky navíc vyžaduje využívání vzácných a drahých zdrojů.

Pro řešení těchto problémů zavedla Evropská unie dva právní předpisy: Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (směrnice OEEZ) a směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS). První směrnice o OEEZ (směrnice 2002/96/ES) vstoupila v platnost v únoru 2003. Tato směrnice stanovila vytvoření systémů sběru, v jejichž rámci spotřebitelé bezplatně vracejí svá OEEZ. Cílem těchto systémů je zvýšit recyklaci OEEZ a/nebo jejich opětovné použití.
V prosinci 2008 navrhla Evropská komise revizi směrnice s cílem řešit rychle rostoucí množství odpadu. Nová směrnice 2012/19/EU o OEEZ vstoupila v platnost 13. srpna 2012 a účinnosti nabyla 14. února 2014.


Cíle projektu

 1. Zlepšit odhalování nezákonných přeprav OEEZ do zemí se špatným vybavením pro zpracování (africké země) vytvořením pokynu pro jednotnější výklad a prosazování přílohy VI směrnice o OEEZ.
 2. Vypracovat dokumentační studii o provádění směrnice o OEEZ ve vnitrostátních právních předpisech týkajících se zpracování odpadních plastů obsahujících bromované zpomalovače hoření (BFR). Dále zlepšit monitorování odpadních plastů z OEEZ obsahujících BFR, stimulovat donucovací opatření v této oblasti výměnou informací, pracovních metod, případových studií. Hlavním cílem je zabránit vzniku další generace nebezpečných odpadů použitím odpadních plastů kontaminovaných PBDE a PBB pro nové plastové výrobky (viz požadavky nařízení o POP a ROHS.
 3. Sdílet zkušenosti, osvědčené postupy a možnosti a nemožnosti, jak může prosazování předpisů prospět přesnějšímu vykazování, ale také pozitivně přispět k většímu a lepšímu sběru a recyklaci OEEZ, a jak se vypořádat s nebezpečnými látkami v OEEZ.

Výsledky

 • Pracovat na odpovídající úrovni kontrol ve všech členských státech a na jednotné úrovni prosazování předpisů týkajících se přílohy VI směrnice o OEEZ
 • .
 • Pracovat na odpovídající úrovni kontrol ve všech členských státech a jednotné úrovni prosazování, pokud jde o nebezpečné látky (BFR)v OEEZ
 • .
 • Poskytování zpětné vazby Komisi ohledně obtíží při provádění a prosazování
 • .
 • Jednotnější systém klasifikace
 • .

 

Number: 2018/06, 2017/07 – Status: Dokončeno – Period: 2017 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter