IMPEL Logo

INSPECT-CEM - Pokyny pro environmentální inspekce v průmyslu cementářského slínku

2007 - 2009

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Proces výroby cementu je komplexní průmyslová činnost, která může potenciálně ovlivnit životní prostředí s velkými dopady. Různé zkušenosti a know-how ukázaly, že účinnou kontrolní strategií nemůže být pouze monitorování emisí z komína; je důležité zavést integrovanou kontrolní činnost, která zohledňuje také výrobní proces a přijaté technologie, protože stabilní a kontrolovaný průběh procesu je první zárukou zajištění shody.

Tento projekt měl za cíl stanovit a popsat současné know-how v oblasti environmentálních kontrol v cementárnách; jeho cílem je poskytnout koncepční přístup a operativní nástroj inspektorům, kteří musí provádět environmentální kontroly v těchto typech závodů.

První část zprávy se zaměřuje na popis potenciálních hrozeb pro životní prostředí způsobených výrobou cementářského slínku, aby byly objasněny nejdůležitější problémy, které musí úřad kontrolovat.

Druhá část zprávy je popisem pokynů pro inspekce v cementárnách; odvozuje se od úvah provedených v první části zprávy; řídí se základními principy Doporučení o minimálních kritériích pro inspekce v oblasti životního prostředí a snaží se definovat minimální soubor kritérií pro plánování a provádění inspekcí v oblasti životního prostředí, aby pomohla novým inspekčním orgánům zlepšit jejich specifické dovednosti a obecně přenést tyto kontroly do vyšší homogenní míry v členských státech EU, včetně přistupujících zemí.

Zejména dvě otázky se ukázaly být nejvýznamnějšími dopady na životní prostředí v cementářském průmyslu: emise do ovzduší a využívání odpadů.

 

 

Number: 2007/16 – Status: Dokončeno – Period: 2007 - 2009 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter