IMPEL Logo

Propojení rámcové směrnice o vodě a směrnic IPPC/IE

2010 - 2013

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění 2008/1/ES (nyní IED 2010/75/EU) a rámcová směrnice o vodě 2000/60/ES jsou dva nejrozsáhlejší právní předpisy EU v oblasti životního prostředí. Před členské státy postavily mnoho výzev. Zařízení regulovaná podle směrnice IPPC mohou mít dopad na vodní prostředí, například prostřednictvím přímého nebo nepřímého vypouštění znečišťujících látek, odběru vody atd. IPPC vyžaduje, aby zařízení byla provozována v souladu s podmínkami uvedenými v povoleních, které jsou v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT). Musí také dodržovat normy kvality životního prostředí stanovené v právních předpisech EU, včetně norem odvozených z vodního práva EU. Vztah mezi těmito dvěma soubory povinností však často není zdaleka jednoduchý.

V roce 2010 byl proto zahájen postupný projekt IMPEL, jehož cílem je prozkoumat vztah mezi oběma směrnicemi. Analýza se zaměřila na tlaky z bodových zdrojů znečištění způsobené emisemi organických látek (např. nečištěných/částečně čištěných odpadních vod z aglomerací a průmyslu), živin a chemických látek. Znečištění živinami je – stejně jako u organického znečištění – způsobeno především emisemi z aglomerací, průmyslu a zemědělství. Nejvýznamnějším průmyslovým přispěvatelem ke znečištění živinami je např. chemický, celulózový a papírenský a potravinářský průmysl. Zpracovatelský průmysl je zodpovědný za velkou emisní zátěž řady nebezpečných látek.

Fáze I

Cíle projektu jsou:

 • Definovat vztah (komplementární a konkurenční) mezi prováděním IPPC a prováděním rámcové směrnice o vodě z hlediska povolování, prosazování a sběru dat.
 • Vypracovat přehled problémů a osvědčených postupů v členských státech, pokud jde o
  povolování, prosazování, sběr dat a systémy sběru dat.
 • Vypracovat doporučení pro příslušné orgány, která by přispěla k lepšímu provádění a prosazování požadavků rámcové směrnice o vodě a (revidované) směrnice o kontrole znečišťování životního prostředí, přispěla by k lepšímu výkonu environmentálních kontrol a povolení v členských státech.

Zpráva se zaměřila na následující klíčové otázky:

  "
   Podrobněji se zabývaly otázkami, které se týkají
  • Jak zajistit, aby současné a budoucí činnosti v oblasti udělování licencí a prosazování předpisů byly
   odolné vůči směrnici o vodě i směrnici o IPPC?
  • .
  • Jak mohou povolení přispět k dosažení cílů IPPC i WFD?
  • .

  Fáze II

  Cíle II. fáze projektu byly:

  1. Provádět inventarizaci problémů a osvědčených postupů v členských státech, pokud jde o povolování, prosazování, správu povodí, sběr dat a systémy sběru dat.
  2. Předložit doporučení pro příslušné orgány, která by přispěla k lepšímu provádění a prosazování požadavků rámcové směrnice o vodě a (revidované) směrnice o IPPC, přispěla k lepšímu výkonu inspekcí a povolování v oblasti životního prostředí v členských státech.

  Fáze III

  Tento projekt navazuje na předchozí projekty IMPEL z let 2010, 2011 a 2012. V této fázi se plánuje vytvoření praktického poradenského nástroje s osvědčenými postupy, jak se vypořádat s více zdroji znečištění z provozů a průmyslových areálů, které jsou i nejsou součástí IPPC. Tento návod bude zahrnovat způsob, jak mohou inspektoři při kontrolách posuzovat dopady zařízení na životní prostředí, jak to vyžaduje směrnice IED.

Number: 2010/08 - 2011/11 - 2012/08 - 2013/11 – Status: Dokončeno – Period: 2010 - 2013 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter