IMPEL Logo

Nakládání s těžebním odpadem

2019

Průběžně

Popis a cíle projektu

Těžební činnost byla vždy zdrojem surovin pro člověka, ale zároveň přinášela mnoho environmentálních problémů. Obrovské množství těžebních odpadů, často opuštěných, je zdrojem znečištění a oblastí geotechnické a hydrogeologické nestability. V současné době, po četných haváriích při těžební činnosti, přijala Evropská komise směrnici 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (tzv. hornická směrnice), kterou se mění směrnice 2004/35/ES.

Těžební směrnice stanoví opatření, postupy a pokyny k prevenci nebo co největšímu snížení nepříznivých účinků na životní prostředí, zejména na vodu, ovzduší, půdu, faunu a flóru a krajinu, a z toho plynoucích rizik pro lidské zdraví. Následně každý členský stát zajistí, aby těžební společnosti vypracovaly plán nakládání s odpady pro minimalizaci, úpravu, využití a odstranění těžebních odpadů s ohledem na zásadu udržitelného rozvoje.

Tento projekt si klade za cíl porovnat transpozici směrnice různými členskými státy (ČS), aby bylo možné vyhodnotit společné pokyny pro lepší nakládání s těžebním odpadem a získat pohled jednotlivých ČS na přeměnu/rekuperaci těžebního odpadu v souladu s evropským konceptem oběhového hospodářství.

Očekávané výsledky:

  • Zpráva o posouzení nakládání s těžebním odpadem na základě různých zkušeností partnerů projektu a případně zahrnutí návrhů na recyklaci/opětovné využití tohoto druhu odpadu.
  • Vytvoření komunity za účelem pokračování dialogu a posílení znalostí o tomto neustále se vyvíjejícím tématu, zejména v oblasti základních surovin.

 

Number: 2021/08-WP7, 2019/12 – Status: Průběžně – Period: 2019 – Topic: Voda a půda - Tags:

Subscribe to our newsletter