IMPEL Logo

Mapování evropských agentur zapojených do provádění acquis v oblasti životního prostředí

2017 - 2019

Dokončeno

Síť IMPEL se od roku 2008, kdy se stala nezávislým sdružením registrovaným podle belgického práva, výrazně rozrostla. V roce 2008 měla 38 členských úřadů, zatímco v roce 2016 jich bylo 51.

Stále však existují značné mezery v členství v IMPEL’a také v aktivním zapojení do projektových aktivit. To je zřejmé zejména s ohledem na nedávnou restrukturalizaci IMPEL’s cílem zahrnout do jejího pracovního programu aktivity v oblasti ochrany přírody a půdy & vody. Více než to je však také zřejmá potřeba spolupráce na nižší než národní úrovni s regionálními a místními orgány, které řídí a provádějí implementační a donucovací činnosti. To zopakovala Evropská komise na nedávném setkání s Radou IMPEL v Bruselu 27. května 2016, ale také s Výborem regionů, který hostil Valné shromáždění v Bruselu v roce 2014. Dosud je členství v IMPEL’z orgánů na nižší než národní úrovni poměrně omezené a to se musí změnit, pokud chceme zlepšit implementaci v širším měřítku v Evropě.

Důkladné zmapování nám pomůže prozkoumat mezery v našem členství a pomůže nám naplánovat, kde a s kým je třeba jednat, abychom podpořili větší účast na projektech a nakonec i členství v naší síti.

V mnoha evropských členských státech panuje také určitá nejistota ohledně rolí orgánů. Cílem tohoto mapování bude v širším smyslu zdůraznit kompetence orgánů a tam, kde je to možné, uvést kontaktní místa, která by naše odborné týmy mohly využít k podpoře větší účasti.

Number: 2017/26 – Status: Dokončeno – Period: 2017 - 2019 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter