IMPEL Logo

Ukazatele výkonnosti pro systémy inspekce životního prostředí

2008 - 2012

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Cílem projektu bylo vypracovat ukazatele výkonnosti pro inspekce životního prostředí. Pokud jde o rozsah projektu, bylo dohodnuto, že by se měl týkat ukazatelů
vztahujících se k RMCEI. Ukazatele by měly zahrnovat ukazatele vstupů, výstupů a výsledků.

Fáze brainstormingu

První fáze, proběhla v roce 2008. Skupina se dohodla na krátkém seznamu ukazatelů, které by měly být dále analyzovány v budoucím projektu IMPEL. V rámci projektu poskytnou dobrovolnické země potřebné údaje pro vybrané ukazatele, které budou následně analyzovány a diskutovány. Vzhledem k tomu, že shromažďování údajů o všech zařízeních spadajících pod RMCEI bylo považováno za příliš zatěžující, bylo dohodnuto, že projekt by se měl zaměřit na zařízení IPPC. Další omezení na jednotlivá odvětví podle směrnice IPPC by mohlo být zváženo, pokud by to vedlo k získání srovnatelnějších a reprezentativnějších údajů. Rozsah by měl být vyhodnocen na konci projektu.

Definice ukazatelů

Cílem tohoto cvičení bylo definovat 10 ukazatelů výkonnosti navržených v projektu IMPEL z roku 2008 " Brainstorming on an IMPEL Project to develop performance indicators for environmental inspectorates ", posoudit jejich silné a slabé stránky a provést pilotní test mezi krátkým seznamem členů IMPEL. Na tomto základě byl navržen revidovaný a co nejpřesněji definovaný seznam ukazatelů spolu s kvalitativním hodnocením jednotlivých ukazatelů.

V průběhu projektu se vzhledem k mnoha politickým a provozním obtížím mezi členskými státy ukázalo, že definovat srovnatelné ukazatele v rámci celé EU je nanejvýš obtížné. Pilotní projekt ukázal, že srovnatelnost je často nízká, dostupnost údajů různá a rozsah odpovědí vysoký. Bylo také dohodnuto, že navrhovaný seznam ukazatelů necharakterizuje efektivitu inspektorátů. Jedná se o částečné posouzení jejich kapacity.

Několik doporučení týkajících se způsobu jejich využití : zejména je lepší použít více ukazatelů než jeden a ukazatele je třeba kombinovat s nástroji zaměřenými na kvalitu. Byl učiněn závěr, že by bylo užitečné uspořádat hloubkovou diskusi mezi IMPEL a Komisí a dalšími příslušnými stranami, jako je OECD, aby se dále zkoumalo, jaké kvalitativní a kvantitativní nástroje hodnocení, jako jsou audity, vzájemná hodnocení (IRI), konkrétní odvětvové/směrné ukazatele výstupů a výsledků a jejich kombinace, by mohly být použity pro monitorování výkonnosti inspektorátů v celé EU.

Zkoumání kvalitativních a kvantitativních nástrojů hodnocení pro hodnocení výkonnosti inspektorátů životního prostředí v celé EU

Tento projekt si kladl za cíl prozkoumat současné a potenciální využití nástrojů hodnocení pro hodnocení inspektorátů životního prostředí v celé EU.
Byly zkoumány různé ukazatele a nástroje hodnocení a hodnoceno jejich použití pro tři typy hodnocení:

  • jednotlivým inspektorátem k měření jeho výkonnosti a určení oblastí ke zlepšení;
  • externí ověření, že inspektorát má zavedeny nezbytné "stavební prvky" pro efektivní činnost, a
  • pokud je to možné, ke srovnání inspektorátů v rámci členského státu a v celé EU.

V rámci tohoto projektu se nepodařilo určit jednotný soubor číselných ukazatelů, které by bylo možné začlenit do hodnotících nástrojů a použít je spravedlivým a smysluplným způsobem k číselnému hodnocení výkonnosti inspektorátů v rámci Evropské unie. Je tomu tak proto, že okolnosti, za nichž jednotlivé inspektoráty působí, se mohou výrazně lišit. Tento projekt však určil zásady, které mohou umožnit omezené srovnání na základě ukazatelů výsledků. Hlavním účelem takových srovnání by mělo být umožnit inspektorátům pochopit opatření, která nejvíce přispěla k výsledkům (tj. kauzalita), lépe porozumět alternativním přístupům, které jsou za určitých okolností účinné, a podpořit sdílení osvědčených postupů. Používání ukazatelů výsledků k usnadnění sestavování ligových tabulek nebo jiných typů žebříčků se nedoporučuje. Rozdílné přístupy k ověřování údajů, nedostatek společných definic a rozdíly v místním kontextu pravděpodobně nepovedou ke spravedlivému nebo smysluplnému srovnání a hrozí, že se hodnocení stane spíše zdrojem sporů než nástrojem ke zlepšení.

Související soubory/informace

 

 

Number: 2008/03 - 2009/03 - 2011/08 – Status: Dokončeno – Period: 2008 - 2012 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter