IMPEL Logo

Povolování podle čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích

2016 - 2018

Dokončeno

Popis projektu a jeho cíle

Směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích mají zásadní význam pro dosažení cíle EU 2020, kterým je zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, schváleného hlavami států a vlád. Komise přijala ambiciózní strategii k dosažení tohoto cíle, která se skládá ze šesti cílů. Cíl 1 této strategie je zaměřen na "úplné provádění právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody za účelem ochrany" biologické rozmanitosti a vyžaduje výrazné zlepšení stavu ochrany přírody.

V letech 2012-2014 provedla Komise "Studii o hodnocení a zlepšení postupu povolování podle čl. 6 odst. 3 pro lokality soustavy Natura 2000". Podílely se na ní pouze orgány ochrany přírody. V praxi byla uplatněna velká škála různých přístupů. Celkově bylo zjištěno, že povolovací řízení podle článku 6.3 funguje dobře. Některé země/regiony však uvedly, že mezi některými orgány a/nebo odvětvími stále přetrvává celkové nepochopení postupu podle článku 6.3 nebo neochota jej přijmout. Několik zemí uvedlo, že stále existuje skutečná potřeba vytvořit systematičtější a konzistentnější rámec pro posuzování, zajistit školení dovedností a místně přizpůsobené pokyny.

Lomy a povrchová těžba (2016-2017)

Hlavním cílem tohoto projektu je přispět k dalšímu rozvoji kapacit v rámci IMPEL a ke shromažďování sil a sdílení zkušeností mezi členskými státy s cílem zajistit řádné provádění a prosazování směrnic o ochraně přírody na vnitrostátní úrovni, podpořit ochranu přírody
a prozkoumat provádění a prosazování čl. 6 odst. 3 směrnice o HD v odvětví těžby neenergetických nerostů, konkrétně lomů a povrchové těžby, a to poskytnutím:

  1. Vyhodnocení použitelnosti Pokynů EU "Těžba neenergetických nerostných surovin
    a Natura 2000" na téma lomů a povrchové těžby (pro výrobu kamene, písku
    (jámového), křídy, štěrku a dalších produktů pro občanskou výstavbu, průmysl atd.); a
  2. zkoumat, analyzovat a podat zprávu o postupech členských států s konkrétními příklady při uplatňování čl
    6 odst. 3 směrnice o ochraně přírody týkající se tohoto odvětví.

V roce 2017 projekt nadále přispívá k rozvoji kapacit v rámci IMPEL a ke shromažďování sil a sdílení zkušeností mezi členskými státy s cílem zajistit řádné provádění a prosazování směrnic o ochraně přírody, podporovat ochranu přírody.

Pro dosažení takového cíle je projekt v roce 2017 zaměřen na zkoumání implementace a prosazování článku 6 odst. 3 směrnice o HD v odvětví těžby neenergetických nerostů, konkrétně lomů a povrchové těžby, a to zajištěním:
a) Vypracování pokynů pro inspekci lomů a povrchové těžby s lokalitami nacházejícími se uvnitř nebo v blízkosti lokalit Natura 2000
b) Stanovení plánu pro vývoj plánovacího nástroje týkajícího se inspekce chráněných území přírody (včetně možnosti využití nástroje IRAM-Tool).

 

Související soubory/informace

 

Number: 2016/15 - 2017/19 – Status: Dokončeno – Period: 2016 - 2018 – Topic: Ochrana přírody - Tags:

Subscribe to our newsletter