IMPEL Logo

Snížení obsahu pesticidů ve vodě

2016 - 2016

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Rovnováha mezi konkurenceschopnou zemědělskou produkcí a ochranou vodních ekosystémů
je předmětem zájmu členských států EU v rámci společné zemědělské politiky (SZP) a vodní
rámcové směrnice (WFD). Nástroji pro dosažení udržitelného používání pesticidů jsou dobrovolné agroenvironmentální závazky financované v rámci programů rozvoje venkova (PRV) a regulační minimální požadavky podmíněnosti a základní opatření podle WFD. Pro dosažení cílů dobrého stavu podzemních a povrchových vod se v článku 11.3 Rámcové směrnice o povrchových vodách uvádí, že by měla být provedena revize a v případě potřeby aktualizace opatření pro prevenci a kontrolu používání pesticidů a měla by být zahrnuta do plánů povodí. Měla by být popsána národní úprava k dosažení cílů a tento právní základ základních opatření k prevenci a kontrole používání pesticidů podle směrnice (2009/128/ES) o udržitelném používání pesticidů by měl být uveden v programu opatření, který členské státy dokončují v prosinci 2015 podle Rámcové směrnice o vodách. Dále by podle Rámcové směrnice o vodě měly být navrženy programy (operativního) monitorování založené na riziku, aby bylo možné sledovat potřebu opatření ke snížení znečišťujících látek v podzemních a povrchových vodách. Tyto náklady na monitoring jsou v rámci členských států v různé míře hrazeny veřejností a uživateli pesticidů. Implementace Rámcové směrnice o vodách probíhá již první cyklus řízení a v členských státech existují různé mezery v implementaci v závislosti na předpokladech a národních problémech a možnostech. Síť IMPEL si plánuje vyměňovat plány a strategie pro usnadnění dalšího zavádění rámcové směrnice o vodě do vnitrostátního práva s cílem dosáhnout harmonizované rovnováhy mezi povinnými a dobrovolnými opatřeními a harmonizovaného využívání principu "znečišťovatel platí", pokud mají být náklady na monitorování sdíleny.

Cílem projektu je usnadnit výměnu znalostí a zkušeností v oblasti:

  • Jak členské státy nacházejí rovnováhu mezi dobrovolnými a povinnými opatřeními;
  • Jak členské státy definují právní základ pro dosažení cílů v rámcové směrnici o vodě;
  • Návrh monitorování pesticidů na základě rizik;
  • Jak dobrovolné agroenvironmentální závazky přinášejí výsledky, pokud jde o snižování koncentrací pesticidů ve vodě.

Související soubory/informace

 

 

Number: 2016/13 - 2017/14 – Status: Dokončeno – Period: 2016 - 2016 – Topic: Voda a půda - Tags:

Subscribe to our newsletter