IMPEL Logo

Plánování rozvoje řeky

2017 - 2018

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Mnoho řek, jezer a potoků v EU je daleko od dobrého stavu vody, kterého by podle rámcové směrnice EU o vodě měly dosáhnout do prosince 2015 nebo nejpozději do roku 2027. Například v Německu má dobrý ekologický a chemický stav pouze 10 % řek a potoků, a to v důsledku znečištění odpadními vodami, zemědělskými hnojivy a pesticidy, silného odkanalizování, zahrazení hrázemi vodních nádrží a také rozrůstání měst a zazemňování povodí. Aby bylo možné tyto dopady na stav vod snížit a zvrátit, je nutné je komplexně posoudit a pečlivě stanovit priority potřebných opatření.

Vhodným nástrojem pro organizaci závazných a dobrovolných opatření ke zlepšení situace na základě znalostí je plán rozvoje řeky. V praxi se však používá jen zřídka, protože agentury se obávají dodatečných nákladů a úsilí.

Projekt by měl shromáždit informace o osvědčených postupech a poskytnout návod, jak vypracovat a realizovat plány rozvoje řek nákladově efektivním způsobem, aby byly regulační orgány v členských státech povzbuzeny k využívání tohoto nástroje k nápravě povrchových vod v jejich jurisdikci.

Cílem projektu je navázat na zkušenosti z jiných projektů IMPEL souvisejících s vodou (např. SWETE, ReDuPiWa, Správná praxe pro řešení znečištění dusičnany) pro sdílení osvědčených postupů při provádění rámcové směrnice o vodě.

Očekávané výsledky

  • Výjezd do terénu s informačními dokumenty pro účastníky
  • .
  • Příručka (Pokyny pro plánování rozvoje řek)
  • Závěrečná zpráva o projektu
  • .

Number: 2017/12 - 2018/08 – Status: Dokončeno – Period: 2017 - 2018 – Topic: Voda a půda - Tags:

Subscribe to our newsletter