IMPEL Logo

SPIDER WEB: Strategický projekt na zvýšení odhalování a potírání trestné činnosti v oblasti životního prostředí na západním Balkáně

2018 - 2019

Dokončeno

Popis a cíle projektu

SPIDER WEB je financován společně Evropskou unií a Spolkovou republikou Německo na základě grantové dohody s Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) v rámci projektu IPA/2017 Boj proti závažné trestné činnosti na západním Balkáně.

Pro snadnou orientaci si níže můžete prohlédnout aktualizace programu SPIDER WEB:

1. Východiska

Boj proti závažné a organizované trestné činnosti (NTS), včetně boje proti trestným činům v oblasti životního prostředí upraveným v právních předpisech a mezinárodních dohodách EU, jako je usmrcování, ničení, držení nebo obchodování s exempláři chráněných druhů volně žijících živočichů (zejména ptáků) nebo rostlin, nezákonná těžba dřeva / regulace dřeva nebo nesprávný sběr, přeprava, využití nebo likvidace (nebezpečných) odpadů, jsou klíčovou výzvou nejen, ale zejména v jihovýchodní Evropě (JVE), a to z důvodu slabého povědomí o životním prostředí, situace v oblasti údajů a finančních a lidských zdrojů. V současné době nejsou tyto přestupky stále považovány za dostatečně prioritní, přitom jejich dopad na lidské zdraví, ekosystémy a životní prostředí je značný.

Řetězce zajišťující dodržování předpisů (povolovací orgány, inspektoři, policie, státní zástupci a soudnictví) jsou tak silné, jak silný je jejich nejslabší článek. Klíčovými aktéry, kteří určují sílu tohoto řetězce dodržování předpisů, jsou také kontrolní orgány a také celní orgány.

Pro podporu různých aktérů v řetězci dodržování předpisů v jihovýchodní Evropě je zapotřebí zvyšování povědomí, cílená opatření na budování kapacit v oblasti trestných činů proti životnímu prostředí a spolupráce, aby se zvýšil význam a úroveň priority trestných činů proti životnímu prostředí v regionu. Proces přistoupení k EU poskytuje příležitost k propojení aktérů v JV Evropě s příbuznými sítěmi EU za účelem udržitelného partnerství a průběžné výměny na individuální i organizační úrovni.

2. Cíl

Obecným cílem projektu SPIDER WEB je zvýšit informovanost a kvalifikaci všech aktérů v řetězci prosazování práva v oblasti životního prostředí, aby bylo možné úspěšně narušovat a stíhat protiprávní jednání a omezovat negativní dopady tohoto jednání na lidské zdraví a životní prostředí.

3. Rozsah

Geografický rozsah práce se zpočátku zaměří na 6 cílových zemí:

 • Albánie
 • Bosna a Hercegovina
 • Severní Makedonie
 • Kosovo*
 • Černá Hora
 • Srbsko

Výstupy a výsledky projektu SPIDER WEB však budou k dispozici všem členským organizacím IMPEL k využití a použití.

Celkové zaměření bude na otázky životního prostředí, nicméně následující dvě témata byla upřednostněna:

 1. Ochrana přírody; včetně obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, na který se vztahuje směrnice o stanovištích a ptácích, a těžby dřeva, jak ji upravuje nařízení EU o dřevě.
 2. Odpadové hospodářství; zahrnuje všechny aspekty v řetězci, od místa vzniku až po přepravu a zpracování, na které se vztahují směrnice a nařízení EU o odpadech (včetně rámcové směrnice o odpadech, evropského seznamu odpadů, nařízení o přepravě odpadů a specifických zákonů o odpadových tocích).

4. Metodika

 1. Přístup bude spočívat v tom, že se nejprve posoudí výchozí stav v 6 cílových zemích, pokud jde o současný stav a případné nedostatky v praktickém provádění a prosazování výše uvedených předpisů, a provede se posouzení potřeb odborné přípravy u všech zúčastněných orgánů. Na základě těchto výsledků budou vypracovány vzdělávací programy na podporu operativních činností a kapacit zúčastněných orgánů v celém řetězci prosazování práva. Ale také k usnadnění vytváření operativních sítí a k podpoře přijímání účinnějších a harmonizovanějších strategií stíhání.
 2. Jádro činnosti programu SPIDER WEB bude zahrnovat vývoj školicích materiálů (v návaznosti na zjištění potřeb v oblasti školení), poskytování školení a vypracování příručky pro školení. Školící příručka bude mít části pro policii, státní zástupce a soudce a pokud možno i pro organizace občanské společnosti. Vývoj školicích materiálů bude zahrnovat přípravu prezentací, nástrojů, cvičení, rozborových seminářů, případových studií a pokynů pro použití různými skupinami účastníků (povolovatelé, inspektoři, policie, státní zástupci a soudci) na školicích seminářích.
 3. Závěrečná konference nabídne řadě účastníků možnost sejít se a diskutovat o řetězci dodržování předpisů jako celku. Pokud to bude možné, bude svoláno několik přestávkových zasedání / miniseminářů na klíčová témata před plenárním zasedáním, které formálně uzavře program SPIDER WEB. Po konferenci bude vypracována závěrečná zpráva s doporučeními šitými na míru pro každou ze šesti zemí, která bude distribuována v elektronické podobě.

Dosažitelné výsledky a výstupy:

 • Základní průzkum a zpráva
 • Posouzení vzdělávacích potřeb (TNA) a zpráva
 • Vývoj školení
 • Poskytnutí školení
 • Školící příručka
 • Konference
 • Závěrečná zpráva
 • Šíření nástrojů, informací, osvědčených postupů

5. Tým

Tým SPIDER WEB tvoří následující osoby:

IMP010_Introductie_Team def.jpg 1,23 MB

 

 

 

Number: NA – Status: Dokončeno – Period: 2018 - 2019 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter