IMPEL Logo

Podpora implementace IED

2015

Průběžně

Popis a cíle projektu

Cílem projektu je sdílení znalostí a osvědčených postupů mezi odborníky v oblasti regulace a vypracování pokynů a školicích materiálů na podporu účinného provádění směrnice o průmyslových emisích (IED). Konkrétními výsledky projektu v příštích čtyřech letech (2021-2024) budou:

 • Lepší porozumění nevyřešeným problémům s prováděním směrnice IED, s nimiž se setkávají odborníci z regulační praxe, aby se práce na projektu mohla zaměřit na stanovení priorit a pomoc při řešení těchto problémů.
 • Podpora uplatňování přístupů založených na rizicích při plánování a provádění regulačních zásahů, aby bylo možné účinněji využít omezené zdroje orgánů ochrany životního prostředí při zaměření na zařízení a činnosti, které mají největší dopad na lidi a životní prostředí, a pomoci řešit nejzávažnější případy nedodržování IED.
 • Lepší pochopení účinnosti a efektivity rutinních a nerutinních inspekcí v oblasti životního prostředí a v případě potřeby donucovacích opatření při podpoře dodržování a dosahování požadavků IED.
 • Identifikace nástrojů v rámci IED, které mohou přispět k celkovému cíli dosažení oběhového hospodářství v Evropě, a sdílení osvědčených postupů jejich provádění.
 • Podpora politických cílů a opatření evropské Zelené dohody vyhodnocením toho, jak by se implementace IED mohla účinněji uplatnit pro zlepšení energetické účinnosti, snížení emisí skleníkových plynů, podporu účinnějšího využívání zdrojů a reakci na dopady změny klimatu.
 • Efektivnější regulace problémů obtěžování veřejnosti plynoucích z průmyslu, včetně zápachu, hluku a odpadků, a to prostřednictvím zkoumání typů a zdrojů konfliktů a stížností a způsobu, jakým se používají různé přístupy k jejich řešení a vyřešení.
 • Zlepšené uplatňování nejlepších dostupných technik při povolování v oblasti životního prostředí zaměřením se na řadu konkrétních technických otázek, určením a propagací osvědčených postupů a vypracováním poradenství a pokynů.
 • Důkladnější ověřování vlastního monitorování a podávání zpráv povinnými osobami prostřednictvím sdílení a určování osvědčených postupů mezi regulačními organizacemi s cílem zlepšit kvalitu a spolehlivost údajů z vlastního monitorování.
 • Zlepšení kvality dokumentů BREF zajištěním toho, aby se znalosti a zkušenosti regulačních pracovníků vracely zpět do cyklu přezkumu a revize dokumentů BREF.
 • Lepší pochopení zdrojů a příspěvku konkrétních znečišťujících látek z průmyslových odvětví a toho, jak by se mohlo zlepšit provádění stávajících právních předpisů v oblasti životního prostředí, včetně směrnice IED a směrnice o kvalitě ovzduší, aby se regulovalo a snižovalo znečištění ovzduší a aby se dosáhlo příslušných norem kvality vnějšího ovzduší.
 • Praktická řešení pro provádění závěrů o BAT v odvětví spalování odpadů, která pomohou dosáhnout rovnějších podmínek v celé Evropě.

Související soubory/informace

 

 

Number: 2021/01, 2020/01, 2019/01, 2018/01, 2017/01, 2016/01, 2015/01 – Status: Průběžně – Period: 2015 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter