IMPEL Logo

Udržitelné rozšiřování půdy

2015

Průběžně

Popis a cíle projektu

Projekt (SWETE-Safeguarding the Water Environment Throughout Europe, fáze I-V) se snaží o vybudování společného porozumění našim regulačním přístupům, vybudování sítí odborníků a rozvoj sdílených zdrojů pro zvýšení technické odolnosti, a to do oblasti vodního prostředí (a konkrétně na implementaci Rámcové směrnice o vodě (WFD). Projekt SWETE fáze VII a projekt 2021 Sustainable Landspreading se zaměřuje na studium schopnosti půdy přijímat kontaminanty z činností spojených s rozptylem půdy.

Efektivní hospodaření s vodními zdroji (kvalitou i kvantitou) závisí na dobrém výhledovém plánování a realizaci založeném na údajích, informacích a odborném posouzení. Je nezbytné, aby hospodářský růst v každém členském státě podporoval plánovanou udržitelnou ochranu a využívání vodních zdrojů.

Provádění rámcové směrnice o vodě je závislé na správné regulační praxi, která umožní vypracovat kvalitní plány povodí a včas a účinně realizovat související programy opatření. Významných přínosů by bylo možné dosáhnout identifikací a sdílením osvědčených regulačních postupů dostupných v celé EU, a to jak s využitím konvenčních povolení (‘tvrdá’ regulace), tak ‘měkčích’ neregulačních opatření samostatně nebo v kombinaci.

Rámcová směrnice o vodě vyžaduje, aby členské státy spravovaly své vodní zdroje na úrovni povodí a vodních útvarů. To může vyžadovat nové myšlení a způsoby práce, aby bylo dosaženo požadavků směrnice’

.

SWETE část 1 – 3

Počáteční projektové semináře podnítí diskusi v rámci malé skupiny členů IMPEL:

 • o současném stavu,
 • o současném stavu projektu,
 • identifikaci toho, kde existují příklady dobré nebo osvědčené praxe, ( zejména přístupy k monitorování a povolování vypouštění, statisticky odvozené cíle kvality a limity povolení, využití statistiky při posuzování shody, analýza rizik a měření ‘úspěchu’)
 • diskuse, kde jsou zjevné mezery a jak postupovat při jejich zaplňování.

Očekává se, že výstupy seminářů a zpráva o projektu poskytnou základ pro rozsáhlejší pracovní program, který bude vypracován v následujících letech v rámci IMPEL – s cílem rozvíjet a propagovat ve všech členských státech nezbytné dovednosti a techniky správné praxe potřebné k zajištění účinného regulačního cyklu v oblasti vodního hospodářství.

Výsledkem projektu je:

 • IMPEL určí stávající osvědčené regulační postupy v oblasti vodního hospodářství, slabé stránky a mezery, které je třeba odstranit.
 • IMPEL vytvoří program pro rozvoj a propagaci osvědčených postupů, zpočátku v oblasti kvality vody a nakonec v oblasti regulace vodních zdrojů, který poskytne společné vlastnictví regulačních možností a přístupů k plnění rámcové směrnice o vodě & IED.
 • Členové skupiny IMPEL budou sdílet znalosti v oblasti regulace kvality vody, efektivity a propojení napříč cíli rámcové směrnice EU o vodě budou členské státy snáze dosahovat.
 • Členské státy’ budou úzce zapojeny do rozhodování o strategickém a místním plánování rozvoje, jakož i do monitorování a podávání zpráv o kvalitě vody v životním prostředí a vypouštění odpadních vod.

SWETE  – část 4

V návaznosti na předchozí tři části projektu SWETE 4 bude proveden výhled do budoucna s cílem vypracovat návrhy budoucích projektů. Na základě zprávy o výzvách při provádění a pohledů zástupců vedoucího týmu IMPEL budou zváženy tyto konkrétní oblasti:

 • A “modrý IRI”
 • Akce na zajištění souladu
 • Těžební odpad (specifická oblast zájmu Komise – hledají se další podrobnosti)
 • Pesticidy
 • Monitorování kvality podzemních vod

Projekt bude dále zvažovat, jak by mohl být rozšířen portál pro sdílení znalostí na basecampu (nebo zda je zapotřebí jiný nástroj), aby byly splněny aspirace stanovené v dokumentu “IMPEL – the next generation”.

SWETE  – část 5

Studie se bude zabývat vyvážením přínosů a dopadů rozptylu materiálů na půdu, se zvláštním zaměřením na zemědělskou půdu. Z důvodu přání oběhového hospodářství je nutné podpořit opětovné použití materiálů na půdě jako hnojiv a půdních kondicionérů a zajistit, aby tato podpora opětovného použití byla prováděna způsobem, který neumožňuje nepřijatelnou a odstranitelnou kontaminaci půdy.

SWETE  – část 6

Cílem je porovnat a porovnávat různé přístupy k nakládání s kaly v různých členských zemích a organizacích. Tím se zdůrazní společné problémy, řešení a oblasti osvědčených postupů jako příklady, z nichž se mohou ostatní poučit. Projekt také využije příležitosti k začlenění poznatků z pandemie COVID-19 a jejího dopadu na nakládání s kaly ve všech členských zemích IMPEL.

Udržitelné rozprostírání půdy

V návaznosti na práci dříve provedenou v rámci projektu SWETE 6 bude projekt 2021 vycházet z výsledků průzkumu provedeného v letech 2020-21, který se týkal dopadů kalů na životní prostředí členů IMPEL. Cílem tohoto pracovního programu je lépe porozumět schopnosti půd přijímat kontaminanty z rozmetání na pozemcích. Očekávané výsledky projektu v roce 2021’jsou:

 • Podporovat opětovné využívání materiálů na půdě jako hnojiv a půdních kondicionérů a zajistit, aby tato podpora opětovného využívání probíhala způsobem, který neumožňuje nepřijatelné a odstranitelné dopady na zdraví a kvalitu půdy.
 • Hlouběji analyzovat údaje a provádět krátké cílenější průzkumy a diskuse s cílem upozornit na konkrétní problémy nebo osvědčené postupy
 • .

Související soubory/informace

Number: 2021/08-WP3, 020/12, 2019/09, 2018/09, 2017/13, 2016/09, 2015/25 – Status: Průběžně – Period: 2015 – Topic: Voda a půda - Tags:

Subscribe to our newsletter