IMPEL Logo

Projekt státních zástupců TFS

2012 - 2015

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Deficit v dodržování Basilejské úmluvy a její evropské implementace, evropského
nařízení o přepravě odpadů (1013/2006) neboli ‘WSR’, je velmi závažný. Čísla ukazují, že přibližně 20 %
veškeré přepravy odpadů je v rozporu s tímto nařízením. Směrnice EU 2008/99 o ochraně životního prostředí
prostřednictvím trestního práva vyžaduje, aby členské státy prosazovaly dodržování WSR také prostřednictvím trestního práva.

Stíhání trestných činů proti životnímu prostředí je v kompetenci jednotlivých států. V důsledku toho jsou rozdíly v přístupu a počtu odsouzených v evropských zemích značné. Zdá se, že chybí komunikace mezi orgány jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni. V praxi mohou pachatelé trestné činnosti, kteří se podílejí na přepravě odpadů, nezákonně využívat rozdílů v prosazování práva a nedostatečné komunikace mezi orgány.

Pro zlepšení spolupráce a sladění v rámci stíhání WSR je nutný častý kontakt mezi všemi příslušnými orgány. Trestní stíhání je důležitou součástí cyklu prosazování a dodržování předpisů. Proto evropští státní zástupci potřebují strukturovaný, osobní a častý kontakt, podpořený databází s relevantními informacemi, kde mohou posilovat svou síť, vyměňovat si zkušenosti z případů a osvědčené postupy a slaďovat kroky při stíhání evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí v Evropě.

Cílem tohoto projektu je posílit a pokračovat v síti státních zástupců v Evropské unii, kteří se zabývají stíháním trestných činů proti životnímu prostředí se zvláštním zaměřením na WSR 1013/2006, a to prostřednictvím:

 • zavedení a využívání databáze na internetových stránkách IMPEL obsahující judikaturu,
  informace o trestním stíhání, jako je výše pokut, pracovní metody, přístup ke stíhání,
  interpretace a praktické zkušenosti. Tato databáze pro výměnu neoperativních
  informací bude přístupná především pro státní zástupce a pro právní útvary inspektorátů.
 • Uspořádání semináře pro státní zástupce v roce 2015.
 • .
 • Upevnění vazeb s IMPEL, sekretariátem BASEL a Eurojustem. Zvláště je třeba zmínit Evropskou síť
  prokurátorů pro životní prostředí ENPE. Předpokládá se úzká spolupráce mezi projektem státních zástupců TFS a ENPE.

 

Number: 2012/12 - 2013/24 - 2014/01 - 2015/09 – Status: Dokončeno – Period: 2012 - 2015 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter