IMPEL Logo

Obrácení trendu ve znečištění podzemních vod

2020

Průběžně

Popis a cíle projektu

Art. 4 Rámcové směrnice o vodách (WFD) ukládá členským státům mimo jiné povinnost chránit, zlepšovat a obnovovat všechny útvary podzemních vod s cílem dosáhnout do prosince 2015 dobrého stavu podzemních vod a provádět opatření nezbytná ke zvrácení jakéhokoli významného a trvalého vzestupného trendu koncentrace znečišťujících látek. Ve skutečnosti však bylo v roce 2015 25 % útvarů podzemních vod v EU (a např. 36 % v Německu) ve špatném chemickém stavu, většinou v důsledku znečištění dusičnany a pesticidy ze zemědělství. Podle zprávy EEA z roku 2018 je navíc celková plocha útvarů podzemních vod se zjištěným vzestupným trendem znečištění stále téměř dvakrát větší než plocha s trendem opačným (9,9 % oproti 5,9 % plochy).

V EU tedy existuje vážný deficit v provádění ochrany podzemních vod a pouze několik členských států může vykázat určitý úspěch při dosahování obratu trendu. Některé členské státy v posledních letech, naposledy Německo v červnu 2018, byly Evropským soudním dvorem shledány v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z nitrátové směrnice, neboť nepřijaly nezbytná dodatečná opatření nebo posílily činnosti ke snížení znečištění vod, když se ukázalo, že národní akční program není dostatečný.

Projekt si klade za cíl snížit tento implementační deficit zkoumáním možných nástrojů a osvědčených postupů na správní úrovni, zejména regionálních a místních vodohospodářských orgánů.

Související soubory/informace

  • Dir. 2000/60/ES = rámcová směrnice o vodě (čl. 4 odst. 1 písm. b) bod iii)
  • Dir. 91/676/EHS = směrnice o dusičnanech
  • Dir. 2006/118/ES = směrnice o podzemních vodách

Number: 2021/08-WP5, 2020/11 – Status: Průběžně – Period: 2020 – Topic: Voda a půda - Tags:

Subscribe to our newsletter