IMPEL Logo

Ověřování míst určení odpadu

2003

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Projekt byl zaměřen na zvýšení spolupráce a výměny informací o ověřování míst určení odpadů v rámci nařízení EU č. 259/93 (nařízení o přepravě odpadů WSR) o dozoru a kontrole přepravy odpadů, a to prováděním kontrol v zúčastněných zemích a sledováním toků odpadů až do jejich konečného místa určení.

Výsledky projektu

 • Dále se zlepšila síť kontrolních orgánů v zúčastněných zemích a byly upřesněny kontakty na kontrolní orgány v zúčastněných zemích, které jsou odpovědné za dozor nad hlavními zařízeními na odstraňování a zpracování odpadů. Přesto existují velké rozdíly v úkolech, kompetencích a příslušnosti zapojených organizací. Také způsob, jakým je třídenní předběžné oznámení implementováno do národní legislativy, se liší;
 • Na základě stávajících metod a zkušeností byla vypracována metoda (manuál) pro ověřování přepravy odpadů. Metoda obsahuje administrativní kontroly, kontroly "na místě" a způsob výměny informací mezi zúčastněnými (donucovacími) orgány;
 • Přeprava odpadů byla ověřena. Zúčastněné země hodlaly zkontrolovat 25 oznámených přeprav odpadů. Jedenáct kontrol bylo nakonec zkontrolováno "od kolébky až po hrob". Ukázalo se, že řada oznámení (7 z 25) nebyla "v provozu". Nesrovnalosti byly zjištěny ve třech případech. Výsledky poskytují podněty pro další zlepšení prosazování nařízení v budoucnu;
 • Z řady důvodů bylo zjištěno, že třídenní předběžné oznámení je velmi obtížně vymahatelné. Předběžné oznámení se předkládá a/příslušnému orgánu/orgánům země/regionu, který není automaticky odpovědným orgánem pro prosazování. Rovněž plánování kontrolních kapacit v časovém horizontu několika dnů k ověření zásilek se ukázalo jako obtížné;
 • Praktické zkušenosti a informace byly vyměněny.

Doporučení

Na základě zkušeností a výsledků prosazování projektu lze uvést následující doporučení:

 • Evropská komise by měla v rámci revize nařízení EU č. 295/93 znovu zvážit povinnosti týkající se třídenního předběžného oznámení. Postup oznamování by měl být upraven tak, aby mohl být přiměřeně vymáhán, např. stimulací elektronické výměny údajů o oznámeních (jako je EUDIN), a to i mezi orgány odpovědnými za tato oznámení a orgány odpovědnými za vymáhání;
 • (revidované) nařízení 259/93 musí členským státům uložit povinnost podávat výroční zprávu o průběhu vymáhání. Tyto výsledky musí analyzovat pracovní skupina pověřená Komisí a využít je k dalšímu zlepšení nařízení.
 • Členské státy by měly být podněcovány k tomu, aby podávaly zprávy o svých zkušenostech s prosazováním třídenního předběžného oznámení. Tuto povinnost by mělo stanovit (revidované) nařízení 259/93.
 • IMPEL/IMPEL-TFS by měl pracovat na rozsáhlých internetových stránkách s příslušnými informacemi o nařízení o přepravě odpadů & prosazování, s úplnými kontaktními informacemi, katalogy odpadů/referenčními knihami atd.
 • Kompetentní orgány a/nebo orgány prosazování by měly určit jedno centrální koordinační místo na národní úrovni, navíc za těch okolností, kdy je odpovědnost za (prosazování) postupu oznamování stanovena na regionální úrovni. Příslušné - a donucovací - orgány by také měly pracovat na zlepšení přístupu k datovým systémům třídenního předběžného oznámení, aby bylo možné provádět přesné "inspekce ověření";
 • Řízení projektu navrhuje rozšířit navázanou spolupráci s více zeměmi EU, rozšířit zaměření projektu o odpady uvedené na zeleném seznamu a neoznámené odpady a zaměřit se na kontroly na hraničních přechodech na strategické úrovni (za účasti více než jednoho donucovacího orgánu).

Související soubory/informace

Projekt ověřování - fáze II:

 

Number: 2003/06 - 2004/16 – Status: Dokončeno – Period: 2003 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter