IMPEL Logo

Nakládání s odpady a oběhové hospodářství (předchozí série projektů Inspekce skládek)

2011

Průběžně

Popis a cíle projektu

Tento projekt navazuje na výsledky a produkty předchozích projektů v oblasti skládkování a postupuje po jednotlivých stupních hierarchie nakládání s odpady s cílem podpořit ekologické inovace a oběhové hospodářství a vytvořit rovné podmínky a společné chápání klíčových bodů rámcové směrnice o odpadech v povolovacích a kontrolních procesech.

Toho bude dosaženo tím, že se inspektoři a osoby vydávající povolení budou společně učit jeden od druhého, identifikovat osvědčené postupy, vypracovávat pokyny na podporu těchto postupů a šířit technické know-how prostřednictvím školení a iniciativ profesního rozvoje. Podpora regulačních orgánů tímto způsobem by měla vést k silnějšímu zajištění souladu a rovnějším podmínkám regulace.

Pokyny ""Making the Circular Economy work", které byly představeny v březnu 2019 v Římě, jsou živým dokumentem, který bude dále revidován na základě výsledků podskupin probíhajících v letech 2021-2024.

Konkrétními výstupy projektu podél roku 2021 budou:

 • Lepší pochopení procesů uchovávání hodnoty (konkrétně repasování, renovace, opravy a přímé opětovné použití) jako doplňku recyklace na stupni hierarchie předcházení vzniku odpadů (primární cíl), aby bylo možné rychleji dosáhnout oběhového hospodářství.
 • Příručky na pomoc odborníkům z regulační praxe při uplatňování kritérií vedlejších produktů.
 • Identifikace nástrojů v rámci IED, které mohou přispět k celkovému cíli dosažení oběhového hospodářství v Evropě, a sdílení osvědčených postupů jejich uplatňování.
 • Stanovení praktického nástroje, který pomůže provozovatelům a příslušným orgánům ověřit vhodnější způsob hodnocení souladu EoW/ vedlejších produktů s nařízením REACH.
 • Vytvoření databáze o konci odpadu (případ od případu a vnitrostátní kritéria stanovená členskými státy) pro sdílení informací o technických a environmentálních kritériích druhotných surovin
 • Založení "podskupiny pro spalování odpadů", která v roce 2022 vymezí pracovní program týkající se praktických řešení pro provádění závěrů o BAT při spalování odpadů s cílem pomoci dosáhnout homogennějších rovných podmínek v celé Evropě.
 • Specifické školení o REACH&oběhovém hospodářství nebo o konci odpadu a vedlejších produktech

Související soubory/informace

 • 2018 Abstrakty projektů v: angličtina, chorvatština, němčina, kastellština, estonština, řečtina, holandština, angličtina, španělština, holandština, chorvatština, portugalština, lotyština, slovenština, turečtina
 • Pokyny Evropské komise ke kontrole skládkového plynu (2013)
 • Nový akční plán EU pro oběhové hospodářství 11/03/2020
 • Schválený pracovní program EU na období 2020-2022 ke zlepšení dodržování předpisů v oblasti životního prostředí a správy
 • Rámcová směrnice o odpadech 2008/98/ES ve znění směrnice 2018/851/ES.
 • Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2018 o provádění balíčku předpisů o oběhovém hospodářství: možnosti řešení rozhraní mezi právními předpisy o chemických látkách, výrobcích a odpadech (2018/2589(RSP))
 • Rozhodnutí útvarů Komise "Udržitelné výrobky v oběhovém hospodářství - Směrem k rámci výrobkové politiky EU přispívajícímu k oběhovému hospodářství" {SWD(2019) 92 final}.
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: "Úloha energetického využívání odpadů v oběhovém hospodářství".
 • Směrnice o skládkách odpadů 1999/31/ES ve znění směrnice 2018/850/EU.
 • Směrnice o průmyslových emisích 2010/75/EU
.

Number: 2021/04, 2020/03, 2019/05, 2018/05, 2017/06, 2016/08, 2015/08, 2014/04, 2013/06, 2011-2012/03 – Status: Průběžně – Period: 2011 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter