IMPEL Logo

Místa pro nakládání s odpady

2011 - 2014

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Vzhledem k problematickým tokům odpadů po celém světě, zejména elektronického odpadu, vozidel s ukončenou životností a jejich komponentů z Evropy do Afriky, se odborníci shodli na nutnosti účinněji se zaměřit na zdroje nelegálních toků odpadů a na “předcházející” zařízení, kde se tyto odpady před vývozem shromažďují, skladují a/nebo zpracovávají.

Podle čl. 34 odst. 1 směrnice 2008/98/ES o odpadech podléhají zařízení nebo podniky, které provádějí zpracování odpadů, zařízení nebo podniky, které profesionálně sbírají nebo přepravují odpady, zprostředkovatelé a obchodníci a zařízení nebo podniky, které produkují nebezpečné odpady, odpovídajícím pravidelným kontrolám ze strany příslušných orgánů.

Projekt “Místa s odpady”, který probíhal v letech 2011 až 2014, byl zaměřen na lepší porozumění těmto tokům odpadů a zařízením v horní části toku, na výměnu informací a osvědčených postupů a na vypracování pokynů pro identifikaci míst, inspekce a následná opatření.

V první fázi projektový tým shromáždil informace z dotazníků zaslaných členským zemím IMPEL a z analýzy stávajících poradenských dokumentů. Odborný seminář posloužil jako diskusní fórum mezi odborníky z orgánů ochrany životního prostředí, celních úřadů, policie, průmyslu a výzkumných institucí a přinesl podklady pro zamýšlené poradenské nástroje. Tyto dokumenty – “příručka” a “průvodce terénem” – byly testovány při zkušebních kontrolách v členských zemích. Výsledky těchto testů byly použity při dokončování příručky pro místa nakládání s odpady během druhé fáze projektu.

 

 

Number: 2011/21 - 2012/18 - 2013/19 - 2014/03 – Status: Dokončeno – Period: 2011 - 2014 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter